martes, 28 de julio de 2009

Moció del PPC per millorar el finançament local

En el darrer ple es va donar llum verda a un acord que aportarà alivi a la crisi i que posa en marxa la RECUPERACIÓ de l’IVA del “Plan ZP”, això va ser possible gràcies a un pacte amb PSC i CIU i amb l’abstenció dels grups d’ERC i ICV. Una proposta com la de la congelació d’impostos para l’any 2010 un compromís ja pactat amb les mateixes formacions.

•Moció per millorar el finançament local mitjançant la recuperació per a les Corporacions Locals de l’IVA generat en la contractació de les obres del Fons Estatal d’Inversió Local. L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 7 de novembre de 2008, va aprovar una moció en referència a l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) en què es posava de manifest la injustícia que els ajuntaments hagin de pagar l’IVA. Tenint en compte que dels 8.000 milions del Fons d’Inversió Local, aproximadament 1.100 milions d’euros seran recuperats per l’Estat en concepte d’IVA generat en la contractació de les obres, aquesta quantitat es podria redistribuir als “Ens Locals” com a transferència per a operacions corrents, amb l’objectiu d’aconseguir una millora relativa del seu finançament per a aquest any.

La moció del Grup Municipal Popular proposa l’aprovació dels següents acords:
1/ L’Ajuntament de Palafolls insta el Govern per a la creació d’un Fons Especial de finançament municipal per a l’any 2009, dotat amb els 1.100 milions d’euros de l’IVA recuperat de les activitats generades pel Fons Estatal d’Inversió Local, que pugui ser destinat a despesa corrent dels “Ens locals”.
2/ Instar així mateix al Govern perquè reparteixi també a les respectives Corporacions Locals les quantitats sobrants de recursos del Fons Estatal d’Inversió Local, com a conseqüència de les adjudicacions d’obres per imports inferiors als inicialment previstos en les corresponents licitacions.
3/ Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern i als Vicepresidents Segon i Tercer del Govern, com al President de la Generalitat de Catalunya, els grups parlamentaris i als ajuntaments.