martes, 25 de junio de 2013

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 25 de Abril de 2013...

 
 
 
Caràcter: Ordinari
Data: 25 d'abril de 2013
Hora que comença: 20:30 hores
Hora que acaba:  00:10 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
 
 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES.
 
 
 
 
Seguidament, la Sra. Francisca Colonques Garrido demanà si l’equip de govern tenia alguna informació respecte diverses sol·licituds denegades de canvi de metge per anar al metge a Malgrat de Mar, responent el Sr. José Manuel Rueda García que creu que no existeix cap problema i que hi ha gent que se li ha acceptat el canvi de metge.
 
Així mateix, la Sra. Francisca Colonques Garrido preguntà pel tancament del local de Can Batlle durant Setmana Santa, dient el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que el local va estar obert de dilluns a dijous i que es va tancar el divendres perquè era festiu i els altres dies per no solapar activitats amb la Festa Major petita.
 
També digué la Sra. Francisca Colonques Garrido que, abans que és fes la licitació de la concessió de l’espai de Can Batlle, hi havia diverses persones interessades però que se’ls van donar llargues i finalment la concessió s’adjudicà a algú de fora.
 
El Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro digué que s’efectuà una licitació en què s’avisà als interessats però que finalment només es presentà una persona.
 
A continuació, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que no compartia les paraules del Sr. Alcalde respecte els motius que havien portat a endarrerir la celebració de la present sessió plenària. Digué que les dates de celebració de les sessions plenàries ordinàries estaven marcades, no entenen com, fent-se la Comissió Informativa fa un mes, no es celebrava fins a la data el present Ple. Comentà que el Sr. Alcalde li va dir que el Ple es celebraria el dia 5 d’abril, raó per la qual va ajornar una operació que tenia prevista, però que posteriorment va rebre multitud de correus proposant altres dates, dient que no són formes de treballar i demanant que es respectin les dates fixades de celebració de les sessions plenàries.
 
El Sr. Alcalde demanà disculpes al Sr. Bermán per les molèsties que li havia ocasionat el canvi de data de la sessió plenària, dient que només ho havia fet amb la intenció de què poguessin assistir tots els regidors.
 
Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant el motiu pel qual la llum del castell està apagada, dient el Sr. José Manuel Rueda García que no en té coneixement.
 
També digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que el camió de la brigada municipal fa més de dos mesos que està aturat a la plaça de Sant Genís.
 
El Sr. José Manuel Rueda García explicà que el camió és irreparable i que s’ha incoat un expedient de contractació per a l’adquisició d’un nou camió on consta com a obligació de l’adjudicatari la d’emportar-se el camió.
 
Comentà el Sr. Oscar Bermán Boldú que al municipi hi ha instal·lats diversos panells informatius d’obres, les quals estan acabades i que, per tant, es poden retirar. Així mateix, preguntà quan s’obririen els accessos del sector 6.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que, en compliment de les directrius fixades pel Departament de Carreteres, es construiria un carril d’incorporació, de manera que un cop construït aquest es podrien obrir els accessos.
 
Per un altre costat, el Sr. Oscar Bermán Boldú interpel·là si hi havia la previsió que la passera sobre la carretera B-682 fos transitable abans d’acabar l’any, responent el Sr. José Manuel Rueda García que la previsió era que a la Junta de Govern Local d’aquest proper dilluns es pogués incoar un expedient per contractar la part d’obra que manca.
 
Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú assenyalant diversos desperfectes existents al municipi i que cal solventar, com són les voreres aixecades a l’àmbit de Can Baltasar o una senyal al Barri de Sant Lluís.
 
El Sr. Alcalde digué que és la Diputació de Barcelona qui ha d’arreglar la senyal com a titular de la carretera, afegint la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que creu que ja està arreglada.
 
També preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la situació de les obres d’urbanització del sector 27.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que hi ha una empresa que representa el 25% del sector que ha fet fallida i que, en conseqüència, no ha pagat les quotes urbanístiques, afegint que ara s’iniciaria la subhasta de dita finca. Explicà que un altre propietari del sector ingressaria en breu uns 200.000 euros que tenia pendent d’abonar i que els altres propietaris estaven disposats a avançar les quotes urbanístiques que els hi mancaven per pagar per tal que es pugui reemprendre l’obra.
 
Per un altre costat, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la situació del Pla Especial d’Infraestructures.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que aquest està aprovat definitivament però que hi ha alguna reticència per efectuar-ne la seva execució doncs hi ha una empresa que ha interposat un recurs contenciós administratiu. Explicà que en breu s’aprovaria un projecte presentat per l’empresa BIOIBERICA per executar la part elèctrica i que, pel que fa a l’abastament d’aigua i al sanejament, s’estava estudiant la possibilitat que l’empresa concessionària efectués l’obra. També digué que l’empresa que ha interposat el recurs contenciós administratiu està disposada a retirar-lo ja que havia presentat un projecte per fer una canonada cap a Blanes per depurar aquelles aigües que tenen un alt contingut en sal.
 
El Sr. Oscar Bermán Boldú demanà quan funcionaria l’enllumenat públic, dient el Sr. José Manuel Rueda García que, tal i com havia dit, el projecte estava apunt d’aprovar-se i que, per tant, suposa que a curt termini.
 
Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat de la riera de Sant Sebastià, explicant el Sr. José Manuel Rueda García que l’arranjament de la riera serà finançat amb el FEDER i que s’està estudiant la possibilitat que la seva urbanització sigui ofertada com a millora en la licitació de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 9.
 
Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú comentà que, en l’àmbit de la referida Unitat d’Actuació num. 9, es preveuen diferents expropiacions, dient que una de les afectades fa molts anys que té un camp que conrea i que no se li modifiqui la qualificació i se la deixi com està.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que l’Ajuntament tampoc tenia gran interés en tirar endavant l’expropiació i que s’aprovaria el projecte de reparcel·lació en els termes que estava i, posteriorment, es modificaria el Pla General d’Ordenació per canviar la qualificació.
 
També digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que havia rebut queixes pels desperfectes que tenen els pisos de protecció oficial i per les dimensions de l’aparcament en tant que és difícil maniobrar amb el cotxe.
 
La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que va efectuar una visita als pisos amb els responsables de l’empresa i els llogaters en la qual acordaren que els desperfectes serien assumits per l’empresa, afegint que l’aparcament és gran i que no hi ha problemes de maniobrabilitat.
 
Acte seguit, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per l’estat de la xarxa wifi, explicant el Sr. Josep Ribas Maynou que l’Ajuntament s’ha donat d’alta com operador i que ara calia instal·lar un repetidor, cosa que es volia fer on hi ha la torre de l’empresa VODAFONE.
 
Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà al Sr. Alcalde si compartia que en el tauler d’anuncis de la Policia Local hi haguessin anuncis de permutes i de places vacants en altres Ajuntaments.
 
El Sr. Alcalde digué que es tractava d’una informació que és penja, aclarint que no estava d’acord en el fet que l’Ajuntament assumís la formació d’aquestes persones i que després puguin marxar.


lunes, 17 de junio de 2013

"continuamos delirando"...

EL pasado Viernes 07 de junio en la entrevista que le hicieron en Radio Palafolls al Alcalde Sr. Valentí se mostró una vez más su prepotencia al no reconocer ningún error en su gestión y culpar a los demás de los problemas que usted mismo genera Sr. Alcalde y no soluciona ni sabe cómo hacerlo.
Sr. Valentí ¿Por qué habla de comportamientos intolerables por parte de miembros de la Policía Local y no explica en qué consisten dichos comportamientos?, no será que lo que quiere usted es poner a los ciudadanos en contra de su policía cuando la realidad es que usted y solo usted ha generado este conflicto el cual se le ha escapado de las manos y no sabe cómo solucionar, que poca profesionalidad tratar a los agentes de peseteros? Cuando usted sabe que no es verdad, el convenio colectivo de la policía no se negocia por usted desde año 2008. Usted es el promotor de expedientar a los tres agentes, expedientes absurdos para intentar doblegar a todo el colectivo y así convertirlos en sumisos…

Habla de que ve el final de la crisis y de que Palafolls goza de una buena salud económica, pues debe ser usted con su criterio medico el que vea la salud tan buena porque la realidad es que nos sube los impuestos, malvende terrenos por debajo de precio (pague usted un terreno y le damos dos ejemplos: Grupo Samorí) y el pasado pleno planea una recalificación de terrenos para no se sabe qué interés particular desde luego para algunos si es el final de la crisis pero para el ciudadano de a pie de los pocos que quedan ya que cada mañana van a trabajar, ni de los parados que cada vez es más milagroso que lleguen a final de mes, de eso usted no habla ni da solución a los 900 parados que tiene palafolls.

Cree usted en su ego que es grande y se auto puntúa con un 7.5 para su gestión, “modesto que es usted Sr. Alcalde” y no se le cae la cara de vergüenza cuando asegura haber hecho los deberes y acto seguido reconocer que ha tenido un gasto totalmente desbocado, pues Sr. Valentí es usted el único culpable ya que ha sido el único gestor, porque entre otras cosas "ni hace ni deja hacer"  es Usted el único que corta el bacalao en Palafolls y al que se le ocurre abrir la boca de sus "mariachis", lo defenestra o lo desautoriza.
Se atreve a puntuar a la oposición con un 6 en su trabajo cuando son los miembros de esta oposición que ejercemos los que con sus intervenciones le sacan de sus casillas dando publicidad a los despropósitos de su gestión, a sus excentricidades y barbaridades y a ese tan conocido por todos "sentido de Divinidad" que Usted posee.

No diga que escucha a la oposición si lo hubiera hecho de vez en cuando no estaríamos como estamos y como va a dejar el consistorio el día que marche, en la más pura y dura de las ruinas más de 17 sectores si acabar, convenios incumplidos, procedimientos judiciales y endeudado por muchos años esa será su patente de trabajo.
Dice que no se va a presentar a la reelección, esto suena en su boca a un gesto populista, porque esa canción ya la hemos escuchado otras veces, pero no se preocupe Sr. Valentí si marcha, Palafolls continuara viviendo así que puede marchar y descansar tranquilo en alguno de esos paraísos que durante años ha estado buscando para hermanarse, y si es verdad que marcha no será por voluntad propia  sino porque como se puede ver en los plenos la oposición tiene un proyecto con ideas, con futuro, representa la esperanza de Palafolls y usted solo representa un proyecto acabado y desfasado, sin ninguna empatía con los ciudadanos ya que usted va por un lado y la realidad va por otro muy distinto.

Referente a la “pessera” (no se ría si no lo he escrito bien, pero como sé que esto le hará gracia como se la hizo en un pleno) ahora nos enteramos que la no terminación en tantos años se debe a un problema burocrático, un excusa más que usa para justificar la no terminación de este proyecto faraónico, pero yo me inclino a pensar que cuando falten pocas fechas para las elecciones municipales, llamará a la Banda Municipal de música, ordenara bajo sanción y coacciones a los miembros de la Policía Local que vistan su uniforme de gala y que asistan a la inauguración de su gran obra viril, no concibo que pueda usted marchar sin acabar esta obra, lo que no dirá a los que asistan a la inauguración es cuánto ha costado realmente y cuanto hemos  tenido que poner vía subida de impuestos para pagarla cada familia del municipio.
Sr. Alcalde me alegro que se preocupe tanto por el trabajo que tiene que realizar la secretaria del ayuntamiento y le quiera quitar trabajo quitando plenos, pero le recuerdo que el ayuntamiento no es su empresa privada y que debe a los ciudadanos de Palafolls explicar mediante los plenos los problemas a los que nos enfrentamos y con colaboración de la oposición o por lo menos darle la oportunidad de expresarse y posicionarse para darles una solución, cuando se hace de manera en que el máximo responsable hace lo que quiere en la toma de decisiones de un pueblo sin escuchar a los demás eso tiene otro nombre que no le gustaría escuchar.

Me alegra que reconozca el fracaso de su proyecto federalista, pero la realidad pone cada cosa en su sitio y esta aventura o la acaba el PSC o la aventura federalista acaba con el PSC, a Usted lo mismo le da el PSC que cualquier otro partido político, Usted se considera un "Dios Omnipotente" dueño absoluto de la verdad y todo lo que Usted hace esta bien hecho, sin contar con los miembros de su equipo ni con nadie de los que le rodean. Preocúpese por gobernar al pueblo que para eso le votaron y no para realizar sus sueños faraónicos, que eso hace dos mil años, estaba muy bien pero ahora ya no se lleva porque Usted no es el "Tutankamon" del siglo XXI.


viernes, 7 de junio de 2013

PRESENTACION DE LA EJECUTIVA LOCAL Y NNGG DEL P. P. PALAFOLLS...


El pasado día 1 de junio se celebró en el MID una jornada donde pudimos intercambiar opiniones con simpatizantes y militantes del partido.

Dentro de la reunión se trataron diversos aspectos para informar del estado actual del Ayuntamiento, su situación financiera y diversas anomalías (como ya es habitual en nuestro municipio).

Fue una tarde especial ya que, en primer lugar quisimos rendir un pequeño homenaje en recuerdo del que fue, compañero y  nuestro amigo Ricardo Bernabéu Moreno, al que se le dedicó un corto video muy emotivo. 

A continuación se habló de la situación económica del Ayuntamiento y del pueblo, donde se dio unas pinceladas del déficit de este. Así mismo como el mal estado de las calles y su pésimo mantenimiento.  Se trató el tema de la entrega de las viviendas sociales de alquiler, donde la situación es lamentable. Demostrando que este grupo va seguir luchando y trabajando para que Palafolls mejore y se renueve ante tanta despreocupación  y pasotismo.

 
Pasado medio acto se presentaron las diapositivas con el Comité Ejecutivo Local de este año donde la columna vertical sigue siendo la misma, formada por nuestro Secretario (Carles Pujol) y las Vicesecretarías que ocupan (Domingo Gutiérrez, Francina Colonques y Manuel Martínez). Dentro de las secretarías hubo varios nombramientos, como las de Mercedes Muñoz, Lidia Palazón, Carlos Bonilla, Victor Perez, Mª Carmen Paton, Antonio Muñoz, Ruth Artime, Concepción López y la secretaría del mayor que las ocupan Manuel López y Francisco Varela. Todas ellas magnificas personas que hacen de este partido el mejor.
Un equipo formado y sumamente preparado para continuar el buen proyecto que venimos realizando desde hace años y que nos garantiza un presente y un futuro muy ambicioso.
 
Se nombró Presidenta en funciones de NNGG del PP a Palafolls a Ruth Artime, la cual será la encargada de formar a las nuevas juventudes del Partido Popular en Palafolls. 
Tuvimos el honor de contar con la presencia de Daniel Sirera, del que fue Presidente del Partido Popular de Catalunya.

 
Todo un honor.
En definitiva todo un detalle de compromiso y buena fe, donde quiso acompañarnos en este día especial para nosotros, donde se pudo  intercambiar opiniones con toda  los asistentes que estaban en la sala, una vez finalizada la presentación se ofreció un austero refrigerio.
 
Sinceramente una tarde especial y emotiva con alguna que otra sorpresa, donde se pusieron de manifiesto todos los puntos a seguir e informar de toda la situación actual que vive nuestro Ayuntamiento gobernado por una serie de responsables que no se preocupan en absoluto del bienestar ni del pueblo ni de sus habitantes.
Es para todos los que formamos parte del Grupo Populares de Palafolls  una satisfacción poder compartir con todos los asistentes y posteriormente mediante escritos puerta a puerta la información recopilada a través de un trabajo exhaustivo y de seguimiento de lo que se acontece en Palafolls.