jueves, 29 de marzo de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 6 de Març de 2012


Caràcter: Ordinari
Data: 6 de març de 2012
Hora que comença: 18:05 hores
Hora que acaba: 20:20 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
(PALAFOLLS)1. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 70/2012 A 190/2012 I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN.

Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que, en relació al Decret d’Alcaldia 186/2012, demanà explicacions sobre la designa d’advocat i procurador en la querella formulada contra el Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde respongué que la imputació es feia per unes factures que els tècnics municipals van dir que s’havien de pagar i que havien estat aprovades per Junta de Govern Local, entenent que es tractava no d’un tema personal sinó derivat de l’exercici de les seves funcions a l’Ajuntament i per això aquest assumia les despeses de la seva defensa. Així mateix, aclarí que la Diputació de Barcelona assumiria el 50% del cost.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que estava en desacord que l’Ajuntament hagués d’assumir els costos de la defensa i que ho hauria de fer el mateix Alcalde.

El Sr. Alcalde digué que totes les denúncies formulades per l’empresa Chrislemon havien estat desestimades pel Ministeri Fiscal, llevat de les factures mencionades anteriorment les quals, com havia dit, estaven informades pels tècnics municipals i aprovades per la Junta de Govern Local.

TORN OBERT
DE PARAULES.

Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que digué que l’empresa Lluís Agell havia sol•licitat una llicència d’activitats a la finca de Can Daniel, indret on l’empresa havia fet diferents actuacions sense tenir llicència i on Seprona havia obert un expedient, preguntant si l’Ajuntament li donaria la llicència.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que l’empresa disposava de llicència d’activitats si bé condicionada a una sèrie de mesures correctores i que a l’iniciar l’activitat abans d’adoptar-les es va incoar un expedient de restauració de la realitat física alterada i un expedient sancionador, informant que l’Ajuntament donaria compliment als dos expedients.

Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per la riera de Sant Sebastià, responent el Sr. José Manuel Rueda García que van tenir un reunió amb els responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua i que els van presentar la proposta de l’Ajuntament, estant pendents de la seva aprovació per part del citat organisme.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú explicant que un agent de la Policia Local es va adreçar a ell preguntant si havia vist l’informe que li havia deixat a la cubeta sobre el procediment de vehicles abandonats, informe que ell no va arribar a veure, demanant explicacions a la regidora.

La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué que entenia que no eren les formes en tant que un agent no pot adreçar-se directament a un regidor de l’oposició sinó que primer el regidor competent ho havia d’autoritzar, afegint que si volia veure l’informe només li havia de demanar.

El Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per la impugnació de les eleccions del cos de protecció civil.

La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué que les últimes eleccions que s’havien celebrat ja van ser impugnades i que dins el citat cos hi havia una sèrie de mals entesos que venien de lluny, motiu pel qual va decidir assistir a les reunions que periòdicament es convoquen. Explicà que les eleccions estaven previstes pel dia 3 de febrer, data en què hi havia una amenaça de fortes nevades i en què ella entenia que l’associació havia d’estar al servei del ciutadà, motiu pel qual es va adreçar a la secretària de protecció civil per sol•licitar el servei i va decidir que no es podia fer en aquella data. Digué que va fixar el dia 17 com a nova data, sense fer cap reunió prèvia, doncs va entendre que quinze dies era un marge suficient perquè tothom se n’assabentés i que el problema va venir respecte si una persona podia votar o no, afegint que tothom té dret a impugnar les eleccions i per tal de no perjudicar el servei havien acordat que els membre actuals seguirien en funcions fins a la celebració de noves eleccions.

D’altra banda, la Sra. Francisca Colonques Garrido anuncià que l’Institut havia aconseguit un premi en robòtica, donant-los l’enhorabona.

Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú dient que hi havia diversos veïns que havien presentat una sol•licitud per instal•lar una parada en el mercat municipal i no se’ls havia donat resposta però que en canvi hi havia espais buits, dient que això perjudicava la imatge del mercat i demanant si hi havia previst fer alguna actuació.

La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que s’havia produït un canvi en la normativa que exigia que les noves parades fossin adjudicades mitjançant concurs i que va trucar als interessats per informar-los d’aquest canvis legislatius.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué si hi havia intenció d’ampliar el mercat municipal, dient la Sra. María Dolores Agüera Martín que primer revisaria el nombre d’instàncies i llavors es decidiria.

Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que el 24 de desembre de 2011 se’ls convocà a una reunió per parlar de l’esborrany de Pressupost de l’any 2012 i que estàvem al mes de març i encara no s’havia aprovat, treballant l’Ajuntament amb pressupost prorrogat, dient-li al Sr. Ribas que aprovi el Pressupost i que si cal modificar algun aspecte de les inversions que ja es farà amb posterioritat.

El Sr. Josep Ribas Maynou digué que primer van demorar l’aprovació del Pressupost ja que estaven pendents de rebre l’autorització del canvi de destí de la subvenció del PUOSC i que, posteriorment, va sorgir l’increment del 10% de l’IBI, assumpte que fins aquesta setmana no havia quedat clar ja que hi havia el dubte de si es complia l’increment del 10% que preveia el Reial Decret Llei es superarien els límits previstos pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. Digué que un cop aclarit aquest últim extrem estaven en disposició d’aprovar el Pressupost, que en tot cas seria continuïsta, però que sinó es feia seguirien treballant amb el pressupost prorrogat.

sábado, 17 de marzo de 2012

"Cuándo la tozudez se convierte en incompetencia"


“Una vegada més la regidora de governació i ensenyament”, no tiene bastante con la situación creada en la Policía Local a la que no trata especialmente bien y no digamos la situación actual del grupo de Voluntarios de Protección Civil.

En estos momentos nos encontramos con una nueva y desagradable situación pero ahora con la cartera de “ensenyament”, ya que su tozudez se ve agraviada con su obsesión y la perversión de cerrar la zona escolar al tráfico habitual.

En su día el Partido Popular ya denuncio que la responsabilidad recae en el PSC de Palafolls por masificar los colegios en una misma zona sin ningún tipo de previsión, no se entiende que en su día la señora regidora hiciera oídos sordos sobre el tema que los padres y maestros ya le informaron ampliamente del fracaso y caos originado por cerrar la zona escolar y masificarlo todo en un escaso núcleo urbano que no se encontraba debidamente adecuado para la gran afluencia de coches en las horas de entrada y salida escolares.

Este ayuntamiento hace lo que realmente le viene en gana, está visto que no se tiene en cuenta ni las indicaciones de los padres ni de los maestros, ni tan si quiera las inquietudes de los niños, solo su ego personal recae en utilizar a los voluntarios de protección civil, los que no están legitimados para este trabajo, siendo cosa de la policía local, que por cierto, los tienen desamparados, roguemos y esperemos que no tengamos que lamentarnos por su tozudez e incompetencia…

Pensamos que una persona de tal ineptitud en los quehaceres municipales, lo mejor sería que dejara las carteras que acumula y se dedicara a otras cosas de las que entienda de verdad, porque hemos observado que le viene grande su responsabilidad, ya lo demostró con la regidoría de juventud en la que no hizo otra cosa que crear conflictos tras conflicto, de todo este sin sentido, que pensara el señor alcalde y sobre todo el socio de Gobierno, lo aprobará?, es seguro!! que sí, entra en su sueldo aprobar todo aquello que “ El Sr. Del Castell”, quiere que sea aprobado.

viernes, 9 de marzo de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 27 de gener de 2012


Caràcter: Ordinari
Data: 27 de gener de 2012
Hora que comença: 20:05
horesHora que acaba: 23:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

TORN OBERT
DE PARAULES.


Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que preguntà per l’estat de la Riera de Sant Sebastià i si hi havia pensament de fer algun pla d’actuació.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que el proper dia 2 de febrer tenia una reunió a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de presentar l’última proposta, convidant-lo a assistir a la reunió.

Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que havia rebut nombroses queixes de l’estat en què es trobava el Polígon industrial de Can Puigvert, especialment per la inexistència d’hidrants, pel fet que no arribava la corrent a algunes empreses i per una bassa que es feia davant de l’empresa Recuperauto; així mateix, digué que en el sector 6 “Petita Indústria” encara estava tallat l’accés a la carretera.

El Sr. José Manuel Rueda García digué, en relació al sector 6 “Petita Indústria”, que havia estat reunit amb la Direcció General de carreteres i que li havien dit que s’hauria de fer un carril d’incorporació i que el gir cap a l’esquerra en direcció a Blanes no estaria permès, afegint que cal buscar una solució provisional doncs la construcció de la rotonda no serà immediata.. En quan al Polígon industrial de Can Puigvert digué que el Pla Especial d’Infraestructires permetria solventar les deficiències assenyalades en tant que faria arribar els serveis a les empreses.

Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat del projecte de reparcel·lació de la Urbanització Ciutat Jardí i si hi havia previst fer una reunió per informar als parcel·listes dels costos del projecte.

El Sr. Alcalde digué que l’obra d’urbanització apareixeria en el pressupost d’inversions per a l’any 2012, entenent que era un moment difícil per la situació de crisis econòmica però que la Urbanització ho necessitava. Digué que els costos serien d’uns 4.000 euros per parcel·la i que es corresponien, de manera aproximada, a la diferència de la quantitat dipositada en concepte d’aval i de les despeses satisfetes per les despeses de clavegueram. Explicà que s’havia fet un concurs per seleccionar l’empresa que redactarà el projecte d’urbanització i que, un cop redactat aquest, es faria un nou concurs per seleccionar l’empresa que executarà l’obra, dient que no es canviarà tot l’enllumenat sinó només aquells punts més urgents. Així mateix, comentà que la subvenció que havia rebut l’Ajuntament era per redactar els projectes d’urbanització i de reparcel·lació i per adquirir zones verdes, de la qual s’havia cobrat el primer termini.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú queixant-se de l’estat de la xarxa telefònica de la Urbanització Ciutat Jardí, dient que era difícil accedir a internet.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que s’estava redactant un pla especial que empararia la instal·lació d’antenes, cosa que permetria solventar aquests problemes de connexió.

D’altra banda, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà explicacions per un robatori que es va produir i en què l’afectada es va sentir mal atesa per la Policia Local, responent la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que havia demanat la instància presentada per l’afectada amb la finalitat de contrastar-la amb l’informe policial.

També es queixà el Sr. Oscar Bermán Boldú que només hi havia un agent de servei, explicant la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que avui concretament dels tres agents que havien de prestar el servei, dos havien presentat la baixa de cop i volta i el tercer tenia permís per acabar a les 20:00 hores, afegint que el cap de la Policia havia cobert el torn com havia pogut.

Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que el col·lectiu de la Policia Local havia presentat una proposta de quadrant subscrita per tretze agents, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que actualment s’estava treballant amb una proposta de quadrant que no era funcional amb el número d’agents que el cos disposa i que es vol modificar per tal d’oferir un millor servei al ciutadà.

Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la reunió que havia mantingut el Sr. Alcalde amb l’Associació de Veïns de Mas Carbó sobre les obres d’enllumneat.

Explicà el Sr. Alcalde que l’Associació de Veïns havia dit que, donat el moment actual, no era el moment propici per fer obres i que això comportaria que es perdria la subvenció del PUOSC.