miércoles, 30 de mayo de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 29 de Març de 2012APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'UN PLA D'AJUST PER ATENDRE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT, D'ACORD AMB EL RDL 4/2012.


Caràcter: Extraordinari urgent

Data: 29 de març de 2012

Hora que comença: 08:45 hores

Hora que acaba:  09:45 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Operació d’endeutament a llarg termini és per la suma de totes les obligacions pendents de pagament exceptuant una sèrie de factures que no es tindran en compte en l’operació d’endeutament per considerar que es troben en un procés fora de l’àmbit d’aplicació per diverses circumstancies que es relacionen en la memòria explicativa de les mesures adoptades en el pla d’ajust previst en el RDL- 4/2012 i que sumen un total de 876.516,51 euros. D’aquesta manera s’ha considerat que la deute vençuda, líquida i exigible a data 1 de Gener de 2012 es de 1.344.520,77 euros i en aquest sentit s’ha previst l’operació d’endeutament que ha de justificar l’esmentat pla d’ajust.

Prengué la paraula el Sr. Josep Ribas Maynou que explicà que a finals del mes de febrer va sortir una proposta del govern central amb la finalitat de què els proveïdors a qui les diferents administracions públiques deuen diners puguin cobrar en un termini breu. Digué que el 15 de març l’Ajuntament va notificar la relació certificada de factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2011 i que importaven la xifra de  2.221.037,28 euros, explicant resumidament la procedència d’aquestes quantitats. Comentà que la Interventora estava obligada a incloure totes aquelles factures pendents de pagament en la data mencionada i que era necessari elaborar un Pla d’Ajust per retornar els diners a deu anys vista i on s’havia de fer constar els ingressos líquids més els increments o decrements que es preveien en funció de l’evolució dels ingressos dels últims tres anys, afegint que la mitjana d’aquests havia baixat un 4%. Digué que també s’havien de posar aspectes que ja estaven decidits com la modificació de les Ordenances fiscals de l’escola de música i de la llar d’infants, l’increment del 10% de l’IBI imposat per l’Estat i l’aplicació de la revisió cadastral el 2014. Així mateix, presentà un quadre amb l’endeutament de l’Ajuntament suposant que li concedien tots els diners sol·licitats, repassant com quedava aquest a deu anys. Digué que el Pla d’Ajust s’havia de presentar l’endemà i que si en el termini d’un mes no hi havia resposta s’entenia denegat.

Seguidament, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que entenia que no eren les maneres adequades doncs la Comissió Informativa es va fer ahir al vespre i el Ple s’estava celebrant a les 8:45 hores de l’endemà. Digué que la situació econòmica de l’Ajuntament era preocupant i que no hi havia humilitat en la gestió de l’Ajuntament doncs tot ho consideraven perfecte i mai s’equivocaven. Manifestà que no li agrada l’enfocament que ha fet l’equip de govern sobre el Pla d’Ajust ja que va encaminat a pujar impostos, afegint que va pactar amb el Sr. Ribas que quan fos d’aplicació la revisió cadastral es mantindrien els coeficients de l’IBI per tal que aquest no s’incrementés. Digué que no entenia com es seguia amb la política de gestió econòmica i d’inversions i que en el Ple en que es va demanar un crèdit a l’ICO ja li va dir que havia d’anar amb cura i ara ens trobàvem que era necessari aprovar un Pla d’Ajust, afegint que Malgrat de Mar pagava al dia als seus proveïdors i no estava obligat a redactar el citat Pla d’Ajust. Criticà que estava hipotecant l’endeutament de l’Ajuntament i condicionant el nou govern municipal. Així mateix, digué que no havia pogut consultar l’expedient i que no sabia si la Interventora havia fet una estimativa de la liquidació dels pressupostos de l’any 2011 i si s’havien quantificat els interessos que pagarien els ciutadans de Palafolls. Finalment, digué que pels motius que havia dit els agradaria votar en contra però que pensant en els proveïdors als qui se’ls hi satisfaria el deute s’abstindrien.

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 27 de Març de 2012 

Caràcter: Ordinari
Data: 27 de març de 2012
Hora que comença: 20:05 hores
Hora que acaba:  21:20 hores
Lloc: Sala de Plens de l'AjuntamentTORN OBERT DE PARAULES.

Prengué la paraula la Sra. Francisca Colonques Garrido que digué que la celebració de la fira medieval era una bona idea i molt positiva pel poble, dient que era un dels temes que estava en el seu programa electoral i que li hagués agradat que li haguessin comentat per poder ajudar en la seva preparació.

La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que és un assumpte que porten dos anys treballant amb l’Associació de Comerciants, agraint la predisposició de la Sra. Colonques.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que s’hagués pogut fer un estudi sobre la ubicació de l’esmentada fira, considerant que el castell era el lloc més adequat. D’altra banda, preguntà pels accessos a la carretera del sector 6 “Petita Indústria”.

El Sr. José Manuel Rueda García explicà que va estar reunit amb els responsables de carreteres de la demarcació de Girona i que varen acordar en posar una línia continua per evitar que la gent giri en mig de la carretera. Així mateix, digué que per obrir els accessos a la carretera i que a dia d’avui romanien tancats era necessari fer un carril d’incorporació i que l’havien informat que sortirien subvencions per finançar aquest tipus d’actuacions.

Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú dient que existia un problema de gestió en tant que la majoria de sectors en què s’iniciava la urbanització estaven sense finalitzar.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que el planejament d’aquests sectors està aprovat definitivament per la Generalitat, aspecte que demostra que no han fet malament les coses doncs sinó aquest òrgan no els hagués aprovat. Comentà que el problema són els constants canvis normatius que es produeixen, sovint motivats per un canvi de govern, que dificulten l’execució.

El Sr. Alcalde digué que la majoria d’aquests sectors, com el sector 6, el sector 27 o el sector de Sant Genís, són herència dels anys 60, moment en què les empreses es van instal·lar sense planejament existent prop de la carretera i que van donar feina a molta gent. Respecte de la sortida del sector 6, digué que la creació d’un carril d’incorporació era una solució complicada, costosa i que potser no serviria de res quan es construís la rotonda, essent partidari de tancar els dos accessos existents actualment i crear-ne un de principal.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú dient que en el Ple de 25 de novembre de 2011 va fer una pregunta sobre la bassa que es fa en l’àmbit del Pla de la Sorra quan plou i que provoca que els edificis col·lindants tinguin filtracions d’humitats i plagues a l’estiu.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que s’havia fet un estudi per pujar el nivell del terra amb sauló però que l’assumpte s’havia quedat parat degut a altres prioritats i que no tenia cap inconvenient en reanudar-lo i tirar-lo endavant.

Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la situació de l’obra de la passera sobre la carretera B-682, la qual estava inacabada.

El Sr. Alcalde explicà que en la Junta de Govern Local celebrada abans del Ple s’havia acordat adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya i on es preveu que la Diputació de Barcelona faci un pagament per import de 338.419,00 euros per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya. Digué que corresponien 133.619,00 euros a l’obra de la passera i 204.800,00 euros a la llar d’infants i que aquests diners permetrien acabar l’esmentada obra de la passera.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per l’accés a la Urbanització Mas Carbó on en el seu moment s’havia parlat de construir una rotonda.

El Sr. Alcalde digué que amb la construcció de la perllongació de l’autopista els dos quilòmetres que feien els veïns per accedir a la urbanització s’havien reduït notòriament, dient que no hi ha inconvenient per replantejar la proposta de construcció d’una rotonda si l’Administració competent ho accepta i ho finança.

jueves, 24 de mayo de 2012

El Partit Popular de Palafolls, valora la gestió municipal PSC - ICV-EUiA desprès d'un any...

El Partit Popular de Palafolls, valora la gestió municipal desprès d'un any, amb un model de poble caducat i ambigu, basat en la seva pròpia ignorància ideològica, amb manca de criteri i sense cap tipus de sensibilitat a l'hora de buscar solucions per resoldre els problemes que te el nostre municipi.

Durant tot un any, l'equip de govern del PSC - ICV-EUiA  l'únic que s'ha preocupat ha estat mantenir la majoria absoluta a costa de comprar a qui sigui per tal d'aconseguir-la i si mes no, podem dir ben clar i ben alt que ara, desprès d'un any, estem mes endeutats que abans amb l'adquisició de mes crèdits per fer front a les despeses de l'ajuntament ja que es la única manera que es veuen capaços per aconseguir que entrin diners a les arques municipals.

No han estat capaços de solucionar els problemes urbanístics durant anys, com les reparcel•lacions i la urbanització dels sectors.

No han estat capaços de gestionar absolutament res que faci referència als polígons industrials, estan abandonats i malmesos, plens de herbes, voreres aixecades i amb manca d'enllumenat públic.

Mai han estat capaços de fer que la Policia Local funcioni com tindria que funcionar, no hi ha cap membre del govern municipal que s'hagi preocupat de que el cos funcioni i nomes han estat ficant pals a les rodes, i tot perquè el senyor Alcalde es enemic total d'aquest cos, mai la volgut i sempre que te la oportunitat ha intentat treure-se'ls de sobre amb l'excusa de que son una despesa excessiva per l'ajuntament. Tots saben que el fet de crear el cos de la Policia Local a Palafolls es va realitzar per les pressions dels seus habitants i per fer callar al Partit Popular que li estava sempre a sobre amb aquest tema.

El PSC-ICV-EUiA  han seguit gestionant l'ajuntament con anys enrere, com si res hagués ocorregut i no han sabut fer front als problemes que esta patint amb la crisis el nostre país, com sempre espolsant-se les puces de sobre i donant-li les culpes als altres de una gestió regida per la ignorància i l'afany de protagonisme, creient-se que son els millors i que si ells, mai tinguessin que abandonar el govern de l'ajuntament, Palafolls no funcionaria amb ningú mes.

Aquest govern municipal esta del tot caducat i esgotat, porten ja molts anys i el millor que podrien fer es deixar que altre gent s'ocupi de la gestió municipal amb il•lusió i amb noves idees que ens ajudessin a sortir o si mes no, pal•liar les necessitats del nostre poble.

.