miércoles, 14 de agosto de 2013

Populares apuestan por potenciar un mercado organizado y pionero en el maresme…


El grupo municipal popular en el Pleno Municipal celebrado el mes de mayo fuerza al gobierno del consistorio para que realice el Reglamento del Mercado Municipal. Este ya se tenía que haber hecho desde el año 2010 por el cambio de Normativa Europea, no obstante desde entonces se observa un estancamiento en dicho mercado, habiendo muchas plazas libres y sin adjudicar.


No podemos permitir que LA DESIDIA DE ESTOS REPRESENTANTES esté constantemente perjudicando al tejido comercial económico que pueda tener Palafolls, sin que se tomen medidas.

Este gobierno municipal socialista refleja el agotamiento y paro en su gestión municipal sin dar soluciones ni en preocuparse de realizar las gestiones oportunas para intentar potenciar las nuevas incorporaciones comerciales.

En el Pleno Municipal del mes de julio forzado por el anterior pleno, paso el reglamento del mercado, el grupo municipal popular propuso que se licitaran nuevos puestos libres y que se pintaran los lugares de las paradas para su mayor control y aprovechamiento, que se les dieran a los comerciantes del mercado el mencionado reglamento aprobado, para su información o para sus posibles propuestas ofreciendo de esta manera nuevas oportunidades a comerciantes que desde hace tiempo quieren establecer sus paradas en nuestro municipio, con lo cual se abre un abanico de nuevos productos que ofrecer a los habitantes de Palafolls y/o posibles visitantes.

En vez de preocuparse en activar las actividades socio económicas del municipio, se dedican a mirarse el ombligo, a conspirar a ver de qué forma pueden perjudicar al equipo contrario y a reírse y mofarse de sus propuestas.

Y ante esta lamentable situación, casi que nos atreveríamos a darles un consejo y este no es otro que el de invitarles a que dejen paso a quien verdaderamente tiene ganas y conocimientos suficientes para hacer prosperar un pueblo, hasta ahora considerado "dormitorio" como es Palafolls para que deje de serlo y empiece a generar riqueza por sí solo.


lunes, 5 de agosto de 2013

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 31 de maig de 2013...Caràcter: Ordinari
Data: 31 de maig de 2013
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba:  22:40 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament


 
TORN OBERT DE PARAULES.

Seguidament, la Sra. Francisca Colonques Garrido digué que en el mercat hi havia molts llocs buits.
 

La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que fa uns dos anys que no s’autoritza cap nova parada degut a una modificació de la normativa europea, explicant que s’estava treballant en una nova Ordenança que s’aprovaria en el proper Ple i que, a partir d’aquell moment, s’hauran de redactar unes bases per adjudicar aquests llocs buits.

També denuncià la Sra. Francisca Colonques Garrido que hi havia diversos passos de vianants al municipi que pràcticament no es veien, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que s’estava revisant.

A continuació, prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que, respecte als llocs buits del mercat, digué que la normativa europea s’aplica a tots els municipis i que coneix altres Ajuntaments que estan concedint autoritzacions. Per un altre costat, comentà que al Barri de Sant Lluís hi ha molts edificis abandonats i que és necessari prendre mesures.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que és una cosa habitual degut a la situació de crisi econòmica i que el problema està en què moltes vegades el promotor està en concurs de creditors i el jutjat mercantil paralitza l’expedient.
 
 

El Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà si no es podia intervenir en casos d’urgència, responent el Sr. José Manuel Rueda García que només es pot intervenir des de la via pública però no dins l’edifici doncs cal autorització del propietari.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per un conveni amb l’empresa FERBOSSA en virtud del qual dita empresa cediria a l’Ajuntament una plaça urbanitzada i un local en el Barri de Sant Lluís.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que l’Ajuntament va signar un conveni amb dita societat però que no es va arribar a aprovar pel Ple, afegint que el Sr. Bermán hi va votar en contra. Digué que l’Ajuntament ha atorgat a la referida empresa una llicència d’obres per fer 12 habitatges, la qual comporta la cessió anticipada d’una zona verda i l’accés per aquesta.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que va votar en contra de l’aprovació del conveni perquè l’Ajuntament volia ubicar el Casal d’Avis de Sant Lluís en el local que l’empresa FERBOSSA havia de cedir i perquè no trobava adequada la compensació que percebria l’Ajuntament. Així mateix, preguntà si l’Ajuntament duria a terme alguna actuació respecte la llicència concedida.
 
El Sr. José Manuel Rueda García aclarí que és l’empresa qui té l’obligació d’executar les obres i que si no ho fa l’Ajuntament declararà la caducitat de la llicència.


També preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat de les obres dels vestuaris de la Figuerassa.El Sr. José Manuel Rueda García explicà que es va resoldre el contracte amb l’empresa adjudicatària i que el director facultatiu de l’obra va morir però que la seva feina serà assumida pel seu successor, el qual també és Arquitecte. Manifestà que existia consignació pressupostària i que esperava licitar les obres, com a molt tard, després de l’estiu.
 
D’altra banda, el Sr. Oscar Bermán Boldú denuncià que l’empresa MARINELAND havia fet obres sense llicència, les quals afecten no només a la part privada sinó també a sòl públic.

El Sr. José Manuel Rueda García explicà que s’havien incoat els corresponents expedients de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors, afegint que l’Ajuntament havia traslladat les seves queixes als directius de l’esmentada empresa.


El Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà on aparcarien els autocars si es suprimia la zona reservada al seu estacionament, doncs cada estiu hi ha queixes perquè els visitants del parc estacionen al Barri de Sant Lluís; també demanà si aquest aparcament no es podia fer a la zona del darrera de l’empresa.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que l’empresa MARINELAND dins de la seva propietat pot fer les obres de reordenació que estimi convenients. Digué que es poden estudiar diferents solucions constructives per fer major l’aprofitament de l’aparcament privat i que també, des de la Regidoria de Governació, es poden adoptar mesures per reconèixer als veïns del municipi preferència en l’estacionament.

El Sr. Alcalde digué que en la primera instal·lació de l’empresa MARINELAND, a començaments dels anys 80, no es va fer cap cessió. Digué que posteriorment, en una segona intervenció, se’ls va obligar a què fessin les cessions preceptives, moment en què es cedí l’espai que a dia d’avui és aparcament públic. Comentà que ell havia estat informat personalment per part de l’empresa MARINELAND de la intenció de col·locar barreres però que desconeixia si tenien la preceptiva llicència. Opinà que no existeix un ànim recaptatori sinó un problema de delinqüència i que l’empresa vol fer el tancament de l’aparcament per posar-hi vigilància, explicant que els responsables de l’empresa  havien tingut converses amb els propietaris de Casa Oms per adquirir part del seu terreny i fer més aparcament.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que si es suprimeix la zona d’aparcament, la mobilitat serà un caos, afegint que MARINELAND s’havia saltat la normativa. Per un altre costat, demanà que es posi bé una senyal d’Stop que hi ha a la sortida de Sant Genís i que es troba inclinada, responent la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que s’estava duent a terme una revisió d’aquest tipus de senyals.

 
Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú fent referència a un cartell informatiu ubicat a l’entrada de Sant Genís, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que els panells informatius també s’estaven revisant.
 
El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que al carrer Nou hi ha una obra en construcció i demanà que es netegi la part de vial de davant d’aquesta perquè la gent pugui passar. Així mateix, comentà que en els terrenys prop del supermercat Spar hi ha pilons de runa que va dipositar l’empresa que va fer les obres del Respir.

El Sr. José Manuel Rueda García explicà que aquest runa l’aprofita la brigada municipal per dur a terme determinades actuacions i quan acabin d’usar-la, es retirarà.
 
Manifestà el Sr. Oscar Bermán Boldú que els adjudicataris dels pisos de protecció oficial s’havien queixat del mal estat de la Plaça 3 de gener.

 
La Sra. Ester Torrent Flores reconegué que era cert que hi havia moltes herbes, anunciant que la propera setmana es duria a terme una actuació si bé comentà que aquest mal estat no havia sigut obstacle perquè els llogaters circulessin per la Plaça amb els seus vehicles per poder descarregar els mobles.

El Sr. Alcalde digué, en relació a la referida descàrrega de mobles, que es tractava d’un fet puntual. Digué que hi havia hagut certa deixadesa de l’empresa concessionària en el manteniment de la Plaça però que ara s’arreglaria.