jueves, 14 de febrero de 2013

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 30 de novembre de 2012Caràcter: Ordinari
Data: 30 de novembre de 2012
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba:  23:35 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
TORN OBERT DE PARAULES.

Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que puntualitzà, malgrat fer referència al punt de l’aprovació Pressupost, que l’any 2009 es va perdre una subvenció provinent de Xarxa Barcelona per fer actuacions en el Forroll.

El Sr. Josep Ribas Maynou digué que no s’havia perdut cap subvenció sinó que simplement es va demanar un canvi de destí.

El Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per les obres d’urbanització del sector 27, responent el Sr. Alcalde que l’empresa Escolor, que és propietària d’una part important dels terrenys inclosos en el sector, havia fet fallida i no havia pagat les quotes d’urbanització, havent-se iniciat la subhasta dels terrenys si bé l’empresa havia impugnat la valoració.

Així mateix, el Sr. José Manuel Rueda García digué que en l’últim Ple ja va explicar els diferents costos que hauria d’assumir l’empresa contractista i els propietaris del sector. Digué que aquesta setmana s’havia reunit amb dos propietaris que representen una part important del sector i que li van dir que pagarien les quotes que tenen pendents, afegint que l’empresa contractista està disposada a prosseguir amb les obres.

També el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per les obres d’urbanització del sector 14, dient el Sr. José Manuel Rueda García que s’havia fet la recepció de les obres però que calia executar les obres de connexió dels serveis previstes en el Pla Especial d’Infraestructures.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant si el sector 8-9 es desplegaria, responent el Sr. Alcalde que a petició dels propietaris resta aturat de moment ja que no hi ha mercat. Així mateix, el Sr. Alcalde explicà que l’Ajuntament ja va preveure dita situació i va ubicar la peça de cessió obligatòria a l’Ajuntament al límit amb el Barri de Sant Lluís, de mode que s’hi podria fer un sots-sector per poder executar habitatges de protecció oficial, manifestant que l’empresa Visoren, S.L. podria estar interessada.

Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per les obres d’urbanització del sector 6.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que s’havia tramès al Departament de Carreteres el projecte per construir un carril d’acceleració i que estaven pendent de rebre el vist-i-plau, afegint el Sr. Alcalde que s’havien equivocat en la ubicació del sector doncs aquest es construí sobre una riera amb les despeses que això suposa.

El Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per l’estat dels pisos de protecció oficial, doncs s’estava trigant en fer l’entrega i els afectats eren els usuaris.

El Sr. Alcalde digué que hi ha una ET que no està acabada del tot i no es va cedir a l’Ajuntament en el seu moment i el problema està en què el propietari del sector ha desaparegut, si bé digué que els tècnics municipals estaven treballant per arreglar el problema.

També preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú  per la situació de l’obra de la passera sobre la carretera B-682, explicant el Sr. José Manuel Rueda García que s’estava tramitant el procediment per resoldre el contracte que permetrà contractar la part d’obra que manca per executar.

Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que a la Urbanització Ciutat Jardí, en el terme municipal de Santa Susanna si bé en la part limítrofa amb Palafolls, s’estava construint una deixalleria.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que l’Ajuntament no té potestat per actuar sobre l’activitat doncs no es troba al seu terme municipal, però que, donat que afecta al municipi per la seva proximitat, demanaria informació sobre l’activitat en qüestió.

També interpel·là el Sr. Oscar Bermán Boldú per la Riera de Sant Sebastià, dient el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que s’havia d’aprovar el projecte per la Junta de Govern Local i que les obres s’incorporarien dins les de la Urbanització Ciutat Jardí.martes, 5 de febrero de 2013

En favor de la honradez…

Óscar Bermán Boldú¿Para qué tanto esfuerzo, para qué tanta lucha constante en la oposición?, cuando hay gente que se dedican a desprestigiar a la clase política. La honestidad y la honradez es un valor que muchos tendrían que aprender y practicar con el ejemplo, después de que cada día aparecen noticias de posibles casos de corrupción.


Desde que yo estoy en la política se han producido casos de una gran importancia, gran transcendencia y lo más lamentable es que todos aún están por resolver sin que hayan aparecido los verdaderos culpables.

Ahora nos encontramos con nuevos casos de corrupción y algunos que afectan exclusivamente al partido que yo represento, "EXIJO" que con la máxima celeridad se aclaren y que respondan aquellos que hayan infringido las leyes o al que hayan difamado gratuitamente y que a cada cual le den lo que se merezca.

Los ciudadanos piden ejemplaridad a un partido político al que muchos votantes otorgaron su confianza en las urnas y sin esa ejemplaridad, los ciudadanos ya no van a creer en nada ni en nadie. Como van a confiar en que les van a solventar sus problemas si los principales están en pie de guerra unos contra los otros? Los españoles no nos merecemos esto, España necesita de unos gobernantes honrados, honestos y capaces de sacar al país de la crisis que los anteriores nos metieron y el que se demuestre que no sea honrado y honesto que se pudra entre rejas, pero ya!!.

.