martes, 26 de octubre de 2010

Cuanto nos ha costado al pueblo el LIPDUP????

Las excentricidades de nuestro señor alcalde no dejan de sorprenderme, no sólo se gasta impunemente los tributos de los ciudadanos de este pueblo en carteles de difícil justificación (8000 euros), en pirámides ego centristas que acreditan su clara ideología (100.000 euros), sino que ahora con lo que medio pueblo creyó ser una idea original del susodicho, se reinventa para medrar en la psique de medio pueblo que le siguió la broma y se gasta: 6700.- euros en su famosísimo LIPDUP. Para ello se nutre de los fieles feligreses que siempre le siguen las bromas y además enmascarando de TODO PODEROSO REY SOL (ver video)
http://www.youtube.com/watch?v=gRQwWVzTh3w no muestra lo elocuente que es y como ayuda a los suyos, ¡¡¡sí, sí!!!, su hijo y los amiguitos de este, que viendo como la cosa anda y lo que cuesta producir, les da una cosita para hacer que no cueste "mucho" y quede bien...

¡En fin! un poquito más de lo mismo, para aquellos que a la voz de su amo acudirán raudo y veloces a salir a escena, cueste lo que cueste.

lunes, 25 de octubre de 2010

PLE DE L’AJUNTAMENT 2 de juliol de 2010

10. APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMS. 12, 13, 14, 15 I 16 (ÚLTIMA), CORRESPONENTS A LES OBRES DEFINIDES EN ELS PROJECTES D'OBRES MUNICIPALS ORDINÀRIES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA URBANITZACIÓ CIUTAT JARDÍ I DELS COL•LECTORS GENERALS ANOMENATS CAMPING-CARAVANING I RIERA DE SANT GENÍS.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, de data 28 de juny de 2010, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor dels senyors Valentí Agustí i Bassa, M. Dolores Agüera Martín, Josep Ribas i Maynou, Antonio Marín Marín, Josep Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores, Maria Antonieta Petit Jornet, Xavier Dalmau Tresserras, Joan Gallart i Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, i el vot en contra dels senyors Jordi Pedemonte i Pica, Juan Andrés Osorio Piñeiro i Oscar Bermán Boldú,

acordà:

Primer.-
Aprovar les certificacions núms. 12, 13, 14, 15 i 16 (última) corresponents a les obres definides en els projectes d'obres municipals ordinàries de la xarxa de clavegueram de la Urbanització Ciutat Jardí i dels col•lectors generals anomenats Camping-caravaning i Riera de Sant Genís, d’acord amb el desglossament que tot seguit es dirà, amb el ben entès que aquestes certificacions comporten una modificació del contracte, d’acord amb els termes que consten en l’informe emès pel Secretari de la Corporació:

- Certificació d’obra núm. 12: 42.080,19 euros
- Certificació d’obra núm. 13: 27.530,05 euros
- Certificació d’obra núm. 14: 36.682,27 euros
- Certificació d’obra núm. 15: 58.158,97 euros
- Certificació d’obra núm. 16: 177.815,03 euros

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament d’aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària 452.609.42 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar la present resolució a la direcció facultativa de l’obra i al contractista i amb la corresponent instrucció dels recursos que contra aquesta poden interposar-se.

Prengué la paraula el Sr. José Manuel Rueda García que explicà que la present proposta tenia per objecte aprovar les certificacions relatives a l’obra de la xarxa de clavegueram de la Urbanització Ciutat Jardí; digué que hi havia hagut un increment de la despesa degut a les característiques geogràfiques i geològiques del subsòl, produint-se modificacions tant per preus simples com per preus contradictoris les quals han donat lloc a les certificacions núms. 12 al 16.

El Sr. Alcalde digué que l’Ajuntament va deixar a deure 500.000 euros a l’empresa ELECNOR en tant que no s’havien recaptat però que finalment es podrien pagar ja que s’havien efectuat noves recaptacions i perquè l’Ajuntament avançava una part. Comentà que s’havia requerit a l’empresa en qüestió perquè treballés en determinats carrers enfonsats, cosa que ja estava fent, i que s’havien connectat a la xarxa unes 450 parcel•les.

El Sr. Joan Gallart i Pedemonte digué que es tractava d’una obra de gran envergadura que s’havia de fer i que la seva execució significava un pas endavant.

Seguidament, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que apreciava certa confusió en l’expedient doncs en la licitació s’havia produït una baixa del 25%, posteriorment s’havia sol•licitat un canvi de destí d’una subvenció del PUOSC per finançar l’increment de l’obra al•legant-se que l’Ajuntament no l’havia pogut recaptar i que en l’expedient obrava un informe d’Intervenció on es denunciava que presentades les certificacions no arribaven a dit servei fins passat molt temps. Comentà que s’havia contractat una persona per dur a terme la gestió de l’obra i que aquesta havia sigut nefasta fet que ho demostra que la modificació del projecte d’obres és del maig del 2008 i anteriorment ja hi ha factures que excedeixen l’import del modificat. Digué que no entenia per quin motiu passaven ara aquestes certificacions pel Ple de l’Ajuntament, suggerint que potser hi havia alguna mena de demanda.

El Sr. Josep Ribas i Maynou digué que s’havia executat obra de més respecte la prevista inicialment en el projecte i era necessari regularitzar-la; afegí que el fet que les certificacions tardessin temps en arribar a Intervenció es devia al fet que els SSTT no les acceptaven i les feien rectificar.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que les factures entrades a l’Ajuntament són anteriors a la data de modificació del projecte i, tot i això, no hi ha cap informe dels tècnics.

El Sr. Alcalde digué que es tractava d’una obra complexa on havien convergit diferents formes de treballar, que eren les del Coordinador de l’obra, la Direcció d’aquesta, l’empresa contractista i el tècnic municipal i que es va produir una negociació final en què les diferents parts havien hagut de cedir. Comentà que 450 parcel•les ja s’havien connectat a la xarxa de clavegueram, esperant que l’any vinent es puguin fer les obres de enllumenat i asfaltat.

El Sr. Oscar Bermán Boldú demanà perquè no s’havien pagat abans les factures en tant que el projecte modificat s’aprova en data 30 de maig de 2008, responent el Sr. Alcalde que no se’n recordava ja que havia passat molt temps però que li ho contestaria per escrit.
A continuació, el Sr. Jordi Pedemonte i Pica digué que celebrava que hagués finalitzat l’obra, entenent que es tractava d’una obra complexa i que es produïssin desviacions pressupostàries però que aquestes no justificaven les irregularitats de l’expedient.

Tot seguit, el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro manifestà que celebrava que l’obra s’hagués acabat però que les irregularitats en la tramitació no estaven justificades i que seria necessari acurar més el funcionament administratiu.

El Sr. Joan Gallart i Pedemonte digué que ell no entrava a valorar els aspectes de lesfactures sinó que únicament volia deixar constància que s’estava millorant la Urbanització i que algun dia aconseguiran deixar-la en perfecte estat.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que estava d’acord amb les paraules del Sr. Gallart però que calia preguntar-se perquè sempre es generen més costos dels previstos en els projectes, afegint que els veïns de la Urbanització estaven pagant la mala gestió de l’Ajuntament en tant que aquesta havia comportat un increment de 500.000 euros de cost.

Comentà el Sr. Alcalde que en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme que aprova la revisió del Pla General d’Ordenació es diu que la Urbanització ha de costejar el 100% de les obres d’urbanització i que l’Entitat de Conservació i Manteniment ha de vetllar pel manteniment de forma indefinida, si bé, tot i això, s’estava treballant perquè no sigui així i donar a la Urbanització un tracte semblant al que té la resta del municipi. Digué que gràcies a la bona gestió de l’Ajuntament i de l’ACA el cost de l’obra havia passat de 4,5 milions d’euros a 3 milions i que el dèficit d’aquesta no era de 500.000 euros sinó de 200.000 dels quals 100.000 eren un deute de l’Ajuntament de Santa Susanna. Afegí que no s’havia de pensar en això sinó en executar les obres de enllumenat i asfaltat.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que l’Alcalde era el responsable de la situació de la Urbanització ja que en molts anys no havia fet res. En referència a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme digué que s’enrecordava del que volia perquè en cap moment havia fet referència als informes de Secretaria i d’Intervenció obrants a l’expedient.

El Sr. Jordi Pedemonte i Pica digué al Sr. Bermán que deixés de fer culpable al Sr. Alcalde de tot el que havia passat al poble i al Sr. Alcalde que no digui mentides constantment ja que la desviació de l’obra és de 500.000 euros.

El Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro, respecte les paraules del Sr. Alcalde de què es pretenia donar a la Urbanització un tracte semblant al de la resta del municipi, digué que aquest no havia de ser semblant sinó igual, responent el Sr. Alcalde que això era impossible doncs no es podia donar el mateix tracte a la Urbanització Ciutat Jardí que al centre del poble.