martes, 28 de enero de 2014

MANIFEST DE GRAN PART DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE PALAFOLLS.

 
Diversos agents de la Policial Local de Palafolls, m'han fet arribar un manifest en el que exposen tot un seguit de anomalies que estan patint en el desenvolupament de les seves tasques policials.
Els mateixos agents han demanant mantenir el anonimat i a la vegada tampoc signen el esmentat manifest per por a represàlies ja que en els últims mesos han estat varis els agents que els hi han estat oberts expedients disciplinaris per els motius mes insignificants i absurds, es per la qual cosa que no volen ser els caps de turc de nous expedients.
El escrit es presenta tal i com ha arribat a les meves mans i s'expressa de la següent forma;

Óscar Bermán BoldúRegidor-Portaveu Grup Municipal PP de Palafolls
MANIFEST DE GRAN PART DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE PALAFOLLS.
 
Amb aquest manifest s’intenta donar a conèixer la veritat de la situació que s’està donant des de l’arribada del nou Sergent en Cap a la Policia Local de Palafolls, al març de 2013 i que des de llavors, s’està destruint una plantilla de Policia professional i formada, no se sap si per encàrrec, cosa que diria molt de la seva dignitat, forçant als agents a anar-se en comissió de servei a altres plantilles de Policia, ja què es fa insuportable la pressió a la que son sotmesos, citant seguidament alguns exemples:
-        Comportament desequilibrat amb pujades de to de veu que arriben a ser crits descontrolats cap a les persones que li parlen amb educació. Això tant amb agents, caporals, administratives o ciutadans, en alguna ocasió davant d’algun regidor/a.
 
-        Gran despesa en equipament tecnològic inoperatiu com poden ser, per citar un sol exemple,  els dos ordinadors portàtils pels vehicles patrulla, els quals no connecten i el dia que ho fan, la connexió va massa lenta amb la qual cosa es triga 10 minuts en introduir una novetat de 2 minuts, temps que es deixa de prestar servei efectiu. Que aquest fet se li ha notificat en diverses ocasions però encara que ho sap, obliga a agafar-los per tal que no li recriminin la despesa.
 
Tot això sense comptar la despesa de la instal·lació del router, impressora i demès perifèrics en uns vehicles els quals aquest mateix any 2014 s’han de retornar perquè s’acaba el període de renting.
 
-        Expedients disciplinaris per motius absurds, encara que es vulgui vendre d’una altra manera,  per tal de forçar als agents i caporals a que desisteixin de les seves reivindicacions.
 
-        Imposar ordres de servei, com ara controls de carretera, encara que hi hagi un sol agent de servei per tota la població, al·legant que no demana que s’aturi a cap vehicle. Que mena de professionalitat es aquesta?   I en el cas d’observar un delicte com pot ser, veure conduir a una persona que se sap que no te permís o sota la influència de begudes alcohòliques, tampoc s’ha d’aturar? Per si no ho saben, s’ha d’aturar, es clar que sí, en cas contrari s’estaria infringint per part dels agents els articles 407 i 408 del Codi Penal referents a l’obligació de perseguir un delicte.
 
-        Quadrant laboral anual pactat amb el sindicat majoritari (CSIF) amb torns de treball en els quals, ja inicialment, hi ha un agent sol de servei per tota la població en masses ocasions, inclús de nit, encara que hagi augmentat darrerament els delictes de robatori en interior d’habitatges, de vehicles, en camps de cultiu, etc.
Per no parlar de la distribució dels dies de festa, per exemple, donant un dia de festa en mig d’un grup de dies treballats de nit, trencant d’aquesta manera l’horari de son.
 
-        Decisions il·lògiques com ara guardar en un armari sota clau material imprescindible per poder realitzar tasques importants en la nostra professió com pot ser l’alcoholímetre, tant evidencial (el dels tiquets) com el d’aproximació  (el portàtil), el sonòmetre i material divers,  donant accés només als caporals quan, tal i com s’ha comentat anteriorment, hi ha moltes vegades que hi ha un agent sol de servei, ja no dificultant el seu treball, sinó fent-lo impossible. A hores d’ara, desprès d’un temps, l’armari es troba sempre obert.
 
Què és el que volen els agents?  Simplement:
       -     Treballar al servei del poble de la manera més efectiva pels ciutadans i per ells mateixos, i això passa per anar sempre en parella, sense que cap agent es quedi desprotegit i no dubti en intervenir en cas de necessitat.
      -    Un quadrant laboral que sigui compatible amb la vida familiar i sense que hagi descompensació en els torns de treball com passa hores d’ara, havent-hi quatre o cinc efectius en torn de matí i un per la nit. Hi ha propostes fetes pels mateixos agents en les que s’assegura que mai es quedaria un agent sol de servei.
      -    Un cap de policia que interactuï amb els agents, col·laborant activament i no fent només estadístiques per tal de vendre números irreals als polítics i falsa sensació de més efectius a la població, allargant els recursos personals fins que no són operatius.
Per acabar, aclarir que els agents mai han demanat la realització d’hores extres i que des de més enllà de l’any 2009 no es feien més que les corresponents a la presència en judicis per citació del Jutjat, resultat de complir amb la feina pròpia d’un policia i les dels exercicis oficials de tir semestrals, aquestes últimes ja tretes des de fa un parell d’anys, ja què es realitzen sempre en horari laboral.
Amb aquest escrit, els agents volen fer entendre que no aguanten més injustícies com expedients, patrulles unipersonals quan en ocasions hi son a prefectura el Sergent, caporal i administrativa i encara demanen que l´únic agent al carrer vagi fins a Prefectura per tal de recollir una denúncia a un ciutadà, deixant a la població sense servei policial.
A la vegada demanem més transparència i respecte, oblidant la frase: “ESTO ES LO QUE HAY”.
No assenyalem culpables, el que es demana és que es posi remei a aquesta situació que no beneficia ningú. Tenim ganes de treballar de debò, però treballar bé.
Aprofitant l’avinentesa, agraïm el seu temps de lectura i esperem que sigui l’inici d’un camí a la solució del problema.Varios agentes de la Policial Local de Palafolls , me han hecho llegar un manifiesto en el que exponen una serie de anomalías que están sufriendo en el desarrollo de sus labores policiales.

Los mismos agentes pidiendo mantener el anonimato ya la vez tampoco firman el mencionado manifiesto por miedo a represalias ya que en los últimos meses han sido varios los agentes que les han sido abiertos expedientes disciplinarios por los motivos más insignificantes y absurdos , es por lo que no quieren ser los cabezas de turco de nuevos expedientes.


El escrito se presenta tal y como ha llegado a mis manos y se expresa de la siguiente forma :


Óscar Bermán Boldú


Regidor - Portavoz Grupo Municipal PP de Palafolls
MANIFIESTO DE GRAN PARTE DE LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL DE PALAFOLLS .


Con este manifiesto se intenta dar a conocer la verdad de la situación que se está dando desde la llegada del nuevo Sargento Jefe a la Policía Local de Palafolls , en marzo de 2013 y que desde entonces , se está destruyendo una plantilla de Policía profesional y formada , no se sabe si por encargo , lo que diría mucho de su dignidad , forzando a los agentes a irse en comisión de servicio a otras plantillas de Policía , ya que se hace insoportable la presión a la que son sometidos , citando a continuación algunos ejemplos :

- Comportamiento desequilibrado con subidas de tono de voz que llegan a ser gritos descontrolados hacia las personas que le hablan con educación . Esto tanto con agentes , cabos , administrativas o ciudadanos , en alguna ocasión ante algún concejal / a .


- Gran gasto en equipamiento tecnológico inoperativo como pueden ser , por citar un solo ejemplo , los dos ordenadores portátiles por los vehículos patrulla , los cuales no conectan y el día que lo hacen , la conexión va demasiado lenta con lo que se tarda 10 minutos en introducir una novedad de 2 minutos , tiempo que se deja de prestar servicio efectivo . Que este hecho se le ha notificado en varias ocasiones pero aunque lo sabe , obliga a cogerlos para que no le recriminen gasto.
Todo ello sin contar el gasto de la instalación del router , impresora y demás periféricos en unos vehículos los que este mismo año 2014 se deben devolver porque se acaba el periodo de renting .


- Expedientes disciplinarios por motivos absurdos , aunque se quiera vender de otra manera , para forzar a los agentes y cabos a que desistan de sus reivindicaciones .


- Imponer órdenes de servicio , tales como controles de carretera, aunque haya un solo agente de servicio para toda la población , alegando que no pide que se detenga a ningún vehículo . Que tipo de profesionalidad se esta ? Y en el caso de observar un delito como puede ser , ver conducir a una persona que se sabe que no tiene permiso o bajo la influencia de bebidas alcohólicas , tampoco debe detenerse ? Por si no lo saben , se debe parar , claro que sí , de lo contrario se estaría infringiendo por parte de los agentes en los artículos 407 y 408 del Código Penal referentes a la obligación de perseguir un delito .


- Cuadrante laboral anual pactado con el sindicato mayoritario ( CSIF ) con turnos de trabajo en los que , ya inicialmente , hay un agente solo de servicio para toda la población en demasiadas ocasiones , incluso de noche , aunque haya aumentado últimamente los delitos de robo en interior de viviendas , de vehículos , en campos de cultivo , etc .


Por no hablar de la distribución de los días de fiesta , por ejemplo , dando un día de fiesta en medio de un grupo de días trabajados de noche , rompiendo de esta manera el horario de sueño .


- Decisiones ilógicas como guardar en un armario bajo llave material imprescindible para poder realizar tareas importantes en nuestra profesión como puede ser el alcoholímetro , tanto evidencial ( el de los tickets ) como el de aproximación ( el portátil ) , el sonómetro y material diverso , dando acceso sólo a los cabos cuando, tal y como se ha comentado anteriormente , hay muchas veces que hay un agente solo de servicio, ya no dificultando su trabajo , sino haciéndolo imposible . A estas alturas , después de un tiempo , el armario se encuentra siempre abierto .


¿Qué es lo que quieren los agentes ? simplemente :
       - Trabajar al servicio del pueblo de la manera más efectiva por los ciudadanos y por ellos mismos , y eso pasa por ir siempre en pareja , sin que ningún agente se quede desprotegido y no dude en intervenir en caso de necesidad .

      - Un cuadrante laboral que sea compatible con la vida familiar y sin que haya descompensación en los turnos de trabajo como ocurre actualmente, habiendo cuatro o cinco efectivos en turno de mañana y uno por la noche . Hay propuestas hechas por los mismos agentes en las que se asegura que nunca se quedaría un agente solo de servicio.


      - Un jefe de policía que interactúe con los agentes , colaborando activamente y no haciendo sólo estadísticas para vender números irreales los políticos y falsa sensación de más efectivos a la población , alargando los recursos personales hasta que no son operativos .


Por último , aclarar que los agentes nunca han pedido la realización de horas extras y que desde más allá del año 2009 no se hacían más que las correspondientes a la presencia en juicios por citación del Juzgado , resultado de cumplir con el trabajo propia de un policía y las de los ejercicios oficiales de tiro semestrales , estas últimas ya sacadas desde hace un par de años , ya que se realizan siempre en horario laboral.


Con este escrito , los agentes quieren hacer entender que no aguantan más injusticias como expedientes , patrullas unipersonales cuando en ocasiones son a jefatura el Sargento , Cabo y administrativa y todavía piden que el único agente en la calle vaya hasta Prefectura para recoger una denuncia a un ciudadano , dejando a la población sin servicio policial.


A la vez pedimos más transparencia y respeto , olvidando la frase : " ESTO ES LO QUE HAY " .


No señalamos culpables , lo que se pide es que se ponga remedio a esta situación que no beneficia a nadie . Tenemos ganas de trabajar en serio , pero trabajar bien.


Aprovechando la ocasión , agradecemos su tiempo de lectura y esperamos que sea el inicio de un camino a la solución del problema .


 


1 comentario:

Nuria Pellicer dijo...

Siempre hay gente dispuesta a colaborar para hacer el trabajo sucio, a cambio de algun ascenso o algo parecido, yo lo he vivido.........