miércoles, 30 de mayo de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 27 de Març de 2012 

Caràcter: Ordinari
Data: 27 de març de 2012
Hora que comença: 20:05 hores
Hora que acaba:  21:20 hores
Lloc: Sala de Plens de l'AjuntamentTORN OBERT DE PARAULES.

Prengué la paraula la Sra. Francisca Colonques Garrido que digué que la celebració de la fira medieval era una bona idea i molt positiva pel poble, dient que era un dels temes que estava en el seu programa electoral i que li hagués agradat que li haguessin comentat per poder ajudar en la seva preparació.

La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que és un assumpte que porten dos anys treballant amb l’Associació de Comerciants, agraint la predisposició de la Sra. Colonques.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que s’hagués pogut fer un estudi sobre la ubicació de l’esmentada fira, considerant que el castell era el lloc més adequat. D’altra banda, preguntà pels accessos a la carretera del sector 6 “Petita Indústria”.

El Sr. José Manuel Rueda García explicà que va estar reunit amb els responsables de carreteres de la demarcació de Girona i que varen acordar en posar una línia continua per evitar que la gent giri en mig de la carretera. Així mateix, digué que per obrir els accessos a la carretera i que a dia d’avui romanien tancats era necessari fer un carril d’incorporació i que l’havien informat que sortirien subvencions per finançar aquest tipus d’actuacions.

Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú dient que existia un problema de gestió en tant que la majoria de sectors en què s’iniciava la urbanització estaven sense finalitzar.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que el planejament d’aquests sectors està aprovat definitivament per la Generalitat, aspecte que demostra que no han fet malament les coses doncs sinó aquest òrgan no els hagués aprovat. Comentà que el problema són els constants canvis normatius que es produeixen, sovint motivats per un canvi de govern, que dificulten l’execució.

El Sr. Alcalde digué que la majoria d’aquests sectors, com el sector 6, el sector 27 o el sector de Sant Genís, són herència dels anys 60, moment en què les empreses es van instal·lar sense planejament existent prop de la carretera i que van donar feina a molta gent. Respecte de la sortida del sector 6, digué que la creació d’un carril d’incorporació era una solució complicada, costosa i que potser no serviria de res quan es construís la rotonda, essent partidari de tancar els dos accessos existents actualment i crear-ne un de principal.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú dient que en el Ple de 25 de novembre de 2011 va fer una pregunta sobre la bassa que es fa en l’àmbit del Pla de la Sorra quan plou i que provoca que els edificis col·lindants tinguin filtracions d’humitats i plagues a l’estiu.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que s’havia fet un estudi per pujar el nivell del terra amb sauló però que l’assumpte s’havia quedat parat degut a altres prioritats i que no tenia cap inconvenient en reanudar-lo i tirar-lo endavant.

Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la situació de l’obra de la passera sobre la carretera B-682, la qual estava inacabada.

El Sr. Alcalde explicà que en la Junta de Govern Local celebrada abans del Ple s’havia acordat adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya i on es preveu que la Diputació de Barcelona faci un pagament per import de 338.419,00 euros per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya. Digué que corresponien 133.619,00 euros a l’obra de la passera i 204.800,00 euros a la llar d’infants i que aquests diners permetrien acabar l’esmentada obra de la passera.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per l’accés a la Urbanització Mas Carbó on en el seu moment s’havia parlat de construir una rotonda.

El Sr. Alcalde digué que amb la construcció de la perllongació de l’autopista els dos quilòmetres que feien els veïns per accedir a la urbanització s’havien reduït notòriament, dient que no hi ha inconvenient per replantejar la proposta de construcció d’una rotonda si l’Administració competent ho accepta i ho finança.

No hay comentarios: