miércoles, 30 de mayo de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 29 de Març de 2012APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'UN PLA D'AJUST PER ATENDRE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT, D'ACORD AMB EL RDL 4/2012.


Caràcter: Extraordinari urgent

Data: 29 de març de 2012

Hora que comença: 08:45 hores

Hora que acaba:  09:45 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Operació d’endeutament a llarg termini és per la suma de totes les obligacions pendents de pagament exceptuant una sèrie de factures que no es tindran en compte en l’operació d’endeutament per considerar que es troben en un procés fora de l’àmbit d’aplicació per diverses circumstancies que es relacionen en la memòria explicativa de les mesures adoptades en el pla d’ajust previst en el RDL- 4/2012 i que sumen un total de 876.516,51 euros. D’aquesta manera s’ha considerat que la deute vençuda, líquida i exigible a data 1 de Gener de 2012 es de 1.344.520,77 euros i en aquest sentit s’ha previst l’operació d’endeutament que ha de justificar l’esmentat pla d’ajust.

Prengué la paraula el Sr. Josep Ribas Maynou que explicà que a finals del mes de febrer va sortir una proposta del govern central amb la finalitat de què els proveïdors a qui les diferents administracions públiques deuen diners puguin cobrar en un termini breu. Digué que el 15 de març l’Ajuntament va notificar la relació certificada de factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2011 i que importaven la xifra de  2.221.037,28 euros, explicant resumidament la procedència d’aquestes quantitats. Comentà que la Interventora estava obligada a incloure totes aquelles factures pendents de pagament en la data mencionada i que era necessari elaborar un Pla d’Ajust per retornar els diners a deu anys vista i on s’havia de fer constar els ingressos líquids més els increments o decrements que es preveien en funció de l’evolució dels ingressos dels últims tres anys, afegint que la mitjana d’aquests havia baixat un 4%. Digué que també s’havien de posar aspectes que ja estaven decidits com la modificació de les Ordenances fiscals de l’escola de música i de la llar d’infants, l’increment del 10% de l’IBI imposat per l’Estat i l’aplicació de la revisió cadastral el 2014. Així mateix, presentà un quadre amb l’endeutament de l’Ajuntament suposant que li concedien tots els diners sol·licitats, repassant com quedava aquest a deu anys. Digué que el Pla d’Ajust s’havia de presentar l’endemà i que si en el termini d’un mes no hi havia resposta s’entenia denegat.

Seguidament, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que entenia que no eren les maneres adequades doncs la Comissió Informativa es va fer ahir al vespre i el Ple s’estava celebrant a les 8:45 hores de l’endemà. Digué que la situació econòmica de l’Ajuntament era preocupant i que no hi havia humilitat en la gestió de l’Ajuntament doncs tot ho consideraven perfecte i mai s’equivocaven. Manifestà que no li agrada l’enfocament que ha fet l’equip de govern sobre el Pla d’Ajust ja que va encaminat a pujar impostos, afegint que va pactar amb el Sr. Ribas que quan fos d’aplicació la revisió cadastral es mantindrien els coeficients de l’IBI per tal que aquest no s’incrementés. Digué que no entenia com es seguia amb la política de gestió econòmica i d’inversions i que en el Ple en que es va demanar un crèdit a l’ICO ja li va dir que havia d’anar amb cura i ara ens trobàvem que era necessari aprovar un Pla d’Ajust, afegint que Malgrat de Mar pagava al dia als seus proveïdors i no estava obligat a redactar el citat Pla d’Ajust. Criticà que estava hipotecant l’endeutament de l’Ajuntament i condicionant el nou govern municipal. Així mateix, digué que no havia pogut consultar l’expedient i que no sabia si la Interventora havia fet una estimativa de la liquidació dels pressupostos de l’any 2011 i si s’havien quantificat els interessos que pagarien els ciutadans de Palafolls. Finalment, digué que pels motius que havia dit els agradaria votar en contra però que pensant en els proveïdors als qui se’ls hi satisfaria el deute s’abstindrien.

No hay comentarios: