martes, 4 de diciembre de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 25 de setembre de 2012Caràcter: Ordinari
Data: 25 de setembre de 2012
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba:  22:30 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

TORN OBERT DE PARAULES.
A continuació, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per l’estat de les obres dels vestuaris de la Figuerassa, explicant el Sr. José Manuel Rueda García que l’Ajuntament disposava d’uns 80.000 euros afectats a l’obra però que encara mancaven uns 60.000 euros per poder finalitzar-la que l’Ajuntament esperava obtenir de la venda de les parcel·les del sector 36.

Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per l’estat de les obres de la passera de la carretera B-682, responent el Sr. José Manuel Rueda García que la direcció facultativa de l’obra havia emès un informe que permetia a l’Ajuntament resoldre el contracte amb l’empres adjudicatària i que un cop resolt podria executar-se la part pendent.

Demanà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la memòria que havia redactat l’Ajuntament per solventar la bassa que es crea en l’àmbit del Pla de la Sorra quan plou, dient el Sr. José Manuel Rueda García que aquesta proposava augmentar els punts de drenatge i que feia falta buscar els recursos per executar-la.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per l’estat de la riera de Sant Sebastià, explicant el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que l’Ajuntament estava pendent d’entregar el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua i rebre’n el vist-i-plau.

També el Sr. Oscar Bermán Boldú denuncià que l’enllumenat de la zona industrial de Can Baltasar no s’encén, responent el Sr. José Manuel Rueda García que hi havia un problema de potència i que s’estava negociant amb FECSA-ENDESA per solucionar-lo.

Per un altre costat, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la neteja de les diferents rieres del municipi.

El Sr. José Manuel Rueda García explicà que l’Agència Catalana de l’Aigua havia demanat als Ajuntaments que es fessin càrrec del manteniment de les rieres, motiu pel qual s’havia fet un pla per analitzar l’estat d’aquestes i s’havia sol·licitat el pertinent pressupost, afegint que al 2009 es va demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua la neteja de la Riera de la Burgada, feina que es va fer pocs dies enrere.

Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per les obres d’urbanització del sector 27, les quals es trobaven suspeses.

El Sr. José Manuel Rueda García explicà que s’havia produït un increment del cost de l’obra degut a la suspensió d’aquesta, cost que assumiria el contractista, a l’increment del cost del petroli, cost que assumiria el contractista en un 60%, i per garantir l’estabilitat dels terrenys de la zona d’Escolor, cost que haurien d’assumir els propietaris del sector. Digué que respecte els propietaris que no havien pagat les seves quotes s’havia iniciat la via de constrenyiment i que s’havia iniciat l’expedient de subhasta de dues finques.

Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per l’estat de les obres d’urbanització del sector 14, responent el Sr. José Manuel Rueda García que calia executar el Pla Especial d’Infraestructures per tal de dotar al sector de la totalitat dels serveis i que s’estava estudiant que l’obra la faci l’empresa concessionària del servei d’aigua per tal d’abaratir costos.

Per un altre costat, el Sr. Oscar Bermán Boldú denuncià que la zona industrial, a l’espai del Molí d’en Puigvert, no es neteja. També preguntà quan estava previst executar el pla d’enllumenat públic del polígon industrial i quan es posaria en marxa la xarxa d’hidrants.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que depenia de l’execució del Pla Especial d’Infraestructures, explicant, pel que fa a l’enllumenat, que hi havia una proposta d’una empresa privada per fer arribar l’electrificació al polígon industrial aprofitant les obres que ADIF ha de fer en el transformador de Tordera i, en quan a l’aigua i el clavegueram, que és necessari executar el projecte redactat per l’Enginyer municipal. En quan a la manca de neteja, digué que aquesta zona s’inclouria en el nou contracte de neteja que es trobava pendent de licitar.

Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que a la zona de la Figuerassa no hi ha gespa, explicant la Sra. Ester Torrent Flores que no és gespa sinó grava natural i que ara està segada però que quan plogui creixerà.

També manifestà el Sr. Oscar Bermán Boldú que el parc de Joan Huix es troba ple d’excrements de gossos, dient la Sra. Ester Torrent Flores que és un problema de totes les places del municipi i que, per solucionar-lo, vol fer una campanya informativa que vagi acompanyada, posteriorment, d’una actuació policial.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú explicant que va demanar al director del CEIP “Les Ferreries” fer una visita del centre, on va veure diverses mancances, concretament el fet que feia més de deu anys que el centre no es pintava i l’estat perillós de la tanca d’entrada.

La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué que el centre no era una prioritat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que hi havia la possibilitat que actués l’Ajuntament però que era car, afegint que la fusta de la façana es va pintar fa un temps per iniciativa seva.

El Sr. Alcalde digué que l’escola la va construir l’Ajuntament donat que la Generalitat de Catalunya havia donat un temps d’espera de cinc anys i que era injust que pertocant-li a aquesta el manteniment l’hagués d’assumir l’Ajuntament.

També digué el Sr. Oscar Bermán Boldú  que les instàncies que presenta la Policia Local no es contesten, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que sempre es contesten però que no sempre ho fa ella directament sinó que a vegades es canalitza la resposat a través de l’Àrea de Secretaria o dels tècnics municipals.
No hay comentarios: