martes, 25 de junio de 2013

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 25 de Abril de 2013...

 
 
 
Caràcter: Ordinari
Data: 25 d'abril de 2013
Hora que comença: 20:30 hores
Hora que acaba:  00:10 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
 
 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES.
 
 
 
 
Seguidament, la Sra. Francisca Colonques Garrido demanà si l’equip de govern tenia alguna informació respecte diverses sol·licituds denegades de canvi de metge per anar al metge a Malgrat de Mar, responent el Sr. José Manuel Rueda García que creu que no existeix cap problema i que hi ha gent que se li ha acceptat el canvi de metge.
 
Així mateix, la Sra. Francisca Colonques Garrido preguntà pel tancament del local de Can Batlle durant Setmana Santa, dient el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que el local va estar obert de dilluns a dijous i que es va tancar el divendres perquè era festiu i els altres dies per no solapar activitats amb la Festa Major petita.
 
També digué la Sra. Francisca Colonques Garrido que, abans que és fes la licitació de la concessió de l’espai de Can Batlle, hi havia diverses persones interessades però que se’ls van donar llargues i finalment la concessió s’adjudicà a algú de fora.
 
El Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro digué que s’efectuà una licitació en què s’avisà als interessats però que finalment només es presentà una persona.
 
A continuació, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que no compartia les paraules del Sr. Alcalde respecte els motius que havien portat a endarrerir la celebració de la present sessió plenària. Digué que les dates de celebració de les sessions plenàries ordinàries estaven marcades, no entenen com, fent-se la Comissió Informativa fa un mes, no es celebrava fins a la data el present Ple. Comentà que el Sr. Alcalde li va dir que el Ple es celebraria el dia 5 d’abril, raó per la qual va ajornar una operació que tenia prevista, però que posteriorment va rebre multitud de correus proposant altres dates, dient que no són formes de treballar i demanant que es respectin les dates fixades de celebració de les sessions plenàries.
 
El Sr. Alcalde demanà disculpes al Sr. Bermán per les molèsties que li havia ocasionat el canvi de data de la sessió plenària, dient que només ho havia fet amb la intenció de què poguessin assistir tots els regidors.
 
Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant el motiu pel qual la llum del castell està apagada, dient el Sr. José Manuel Rueda García que no en té coneixement.
 
També digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que el camió de la brigada municipal fa més de dos mesos que està aturat a la plaça de Sant Genís.
 
El Sr. José Manuel Rueda García explicà que el camió és irreparable i que s’ha incoat un expedient de contractació per a l’adquisició d’un nou camió on consta com a obligació de l’adjudicatari la d’emportar-se el camió.
 
Comentà el Sr. Oscar Bermán Boldú que al municipi hi ha instal·lats diversos panells informatius d’obres, les quals estan acabades i que, per tant, es poden retirar. Així mateix, preguntà quan s’obririen els accessos del sector 6.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que, en compliment de les directrius fixades pel Departament de Carreteres, es construiria un carril d’incorporació, de manera que un cop construït aquest es podrien obrir els accessos.
 
Per un altre costat, el Sr. Oscar Bermán Boldú interpel·là si hi havia la previsió que la passera sobre la carretera B-682 fos transitable abans d’acabar l’any, responent el Sr. José Manuel Rueda García que la previsió era que a la Junta de Govern Local d’aquest proper dilluns es pogués incoar un expedient per contractar la part d’obra que manca.
 
Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú assenyalant diversos desperfectes existents al municipi i que cal solventar, com són les voreres aixecades a l’àmbit de Can Baltasar o una senyal al Barri de Sant Lluís.
 
El Sr. Alcalde digué que és la Diputació de Barcelona qui ha d’arreglar la senyal com a titular de la carretera, afegint la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que creu que ja està arreglada.
 
També preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la situació de les obres d’urbanització del sector 27.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que hi ha una empresa que representa el 25% del sector que ha fet fallida i que, en conseqüència, no ha pagat les quotes urbanístiques, afegint que ara s’iniciaria la subhasta de dita finca. Explicà que un altre propietari del sector ingressaria en breu uns 200.000 euros que tenia pendent d’abonar i que els altres propietaris estaven disposats a avançar les quotes urbanístiques que els hi mancaven per pagar per tal que es pugui reemprendre l’obra.
 
Per un altre costat, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la situació del Pla Especial d’Infraestructures.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que aquest està aprovat definitivament però que hi ha alguna reticència per efectuar-ne la seva execució doncs hi ha una empresa que ha interposat un recurs contenciós administratiu. Explicà que en breu s’aprovaria un projecte presentat per l’empresa BIOIBERICA per executar la part elèctrica i que, pel que fa a l’abastament d’aigua i al sanejament, s’estava estudiant la possibilitat que l’empresa concessionària efectués l’obra. També digué que l’empresa que ha interposat el recurs contenciós administratiu està disposada a retirar-lo ja que havia presentat un projecte per fer una canonada cap a Blanes per depurar aquelles aigües que tenen un alt contingut en sal.
 
El Sr. Oscar Bermán Boldú demanà quan funcionaria l’enllumenat públic, dient el Sr. José Manuel Rueda García que, tal i com havia dit, el projecte estava apunt d’aprovar-se i que, per tant, suposa que a curt termini.
 
Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat de la riera de Sant Sebastià, explicant el Sr. José Manuel Rueda García que l’arranjament de la riera serà finançat amb el FEDER i que s’està estudiant la possibilitat que la seva urbanització sigui ofertada com a millora en la licitació de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 9.
 
Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú comentà que, en l’àmbit de la referida Unitat d’Actuació num. 9, es preveuen diferents expropiacions, dient que una de les afectades fa molts anys que té un camp que conrea i que no se li modifiqui la qualificació i se la deixi com està.
 
El Sr. José Manuel Rueda García digué que l’Ajuntament tampoc tenia gran interés en tirar endavant l’expropiació i que s’aprovaria el projecte de reparcel·lació en els termes que estava i, posteriorment, es modificaria el Pla General d’Ordenació per canviar la qualificació.
 
També digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que havia rebut queixes pels desperfectes que tenen els pisos de protecció oficial i per les dimensions de l’aparcament en tant que és difícil maniobrar amb el cotxe.
 
La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que va efectuar una visita als pisos amb els responsables de l’empresa i els llogaters en la qual acordaren que els desperfectes serien assumits per l’empresa, afegint que l’aparcament és gran i que no hi ha problemes de maniobrabilitat.
 
Acte seguit, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per l’estat de la xarxa wifi, explicant el Sr. Josep Ribas Maynou que l’Ajuntament s’ha donat d’alta com operador i que ara calia instal·lar un repetidor, cosa que es volia fer on hi ha la torre de l’empresa VODAFONE.
 
Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà al Sr. Alcalde si compartia que en el tauler d’anuncis de la Policia Local hi haguessin anuncis de permutes i de places vacants en altres Ajuntaments.
 
El Sr. Alcalde digué que es tractava d’una informació que és penja, aclarint que no estava d’acord en el fet que l’Ajuntament assumís la formació d’aquestes persones i que després puguin marxar.


No hay comentarios: