jueves, 1 de diciembre de 2011

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 3 de novembre de 2011Caràcter: Ordinari
Data: 3 de novembre de 2011
Hora que comença: 20:30 hores
Hora que acaba: 00:10 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament1. TORN OBERT DE PARAULES.Demanà el Sr. Oscar Bermán i Boldú per l’estat de l’obra dels vestuaris de la Figuerassa.

Responent el Sr. José Manuel Rueda García que l’Ajuntament havia rescindit el contracte amb l’empresa Incunart i que l’obra pendent la faria la brigada municipal.

Prosseguí dient que en el Pla de la Sorra, quan plou, es forma una bassa i queda tot enfangat, preguntant si l’Ajuntament té previst fer algun drenatge o algun pla d’actuació.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que estaven estudiant corregir la zona de desnivells per evitar que això passés.

D’altra banda, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per l’estat de l’obra de la passera sobre la carretera B-682, dient que a més era coneixedor de la reclamació presentada a l’Ajuntament per part d’una empresa subcontractada per l’empresa Nagrup.

El Sr. Alcalde explicà que es tractava d’una reclamació presentada per una empresa subcontractada per l’empresa Nagrup on els seus advocats demanaven que l’Ajuntament els abonés a ells directament la factura. Digué que l’obra estava pràcticament acabada ja que només mancava pintar i col·locar el terra i que si no ho feia l’empresa adjudicatària ho faria directament l’Ajuntament.

Preguntà també el Sr. Oscar Bermán Boldú per la situació de l’obra de l’enllumenat de la Urbanització Mas Carbó.

El Sr. Alcalde explicà que hi ha una subvenció del PUOSC per a l’execució d’aquesta obra i que els diners encara no són a l’Ajunatment sinó a la Generalitat i probablement no els rebran fins d’aquí un any. Digué que aquesta subvenció representa un 10% del cost de l’obra i que l’Ajuntament estava disposat a assumir el cost del 100% del carrer principal que va fins al castell ja que entenia que és un carrer d’utilitat pública però que la resta d’urbanització es faria d’acord amb els mateixos paràmetres que amb la Urbanització Mas Reixach, això és, l’Ajuntament un 25% i els veïns un 75%. De totes maneres, comentà que tenia una reunió amb l’Associació de Veïns i que creia que en principi no volien fer l’obra, dient que si això és així l’obra es pararia.

Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú, en relació a una assemblea que celebrà l’Associació de Veïns del Barri de Sant Lluís, demanà que si el regidor competent no pot assistir que, com a mínim, hi assisteixi algun representant de l’Ajunatment.

La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que se’ls va passar per alt i que mai han tingut cap problema per assistir-hi.

Per un altre costat, prengué la paraula la Sra. Francisca Colonques Garrido que digué que el club de petanca de Sant Lluís li havia demanat si es podia fer un nou contracte amb l’Ajuntament, de mode que ells s’encarregaven de la neteja i manteniment del local i, en contrapartida, podien utilitzar l’esmentat local i els lavabos en exclusiva.

La Sra. Ester Torrent Flores digué que no es pot comprometre al que demana i que cal fer una reunió amb l’actual Presidenta per debatre aquests temes. Digué que en l’inici de l’anterior legislatura es va trobar amb un conveni de deu anys que l’Ajuntament havia subscrit amb dita entitat, el qual havia finit, en què l’Ajuntament li havia donat una sèrie de diners per tal que aquesta construís el local. Digué que, amb l’inici de les obres dels vestuaris de la Figuerassa, el local s’ha hagut d’usar com a magatzem d’entitats esportives de manera que fins que les esmentades obres no s’acabin s’ha de compartir el seu ús.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent les 00:10 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.

No hay comentarios: