viernes, 2 de diciembre de 2011

CIU, ERC voten en contra de la dotació de mitjans a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la prevenció i la lluita contra els incendisGrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la prevenció i la lluita contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09
Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2011

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar i millorar a les Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme dels mitjans tècnics, humans i econòmics dels que disposen per garantir i fer efectiva la prevenció i la lluita contra els incendis forestals a la comarca del Maresme.

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta, Juan Bertomeu Bertomeu, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 8 de març fa fer un any del temporal de neu que va afectar a tota Catalunya. Una de les comarques més afectades per aquest temporal va ser el Maresme amb danys de més de 35 milions d’euros a la comarca segons un informe que van elaborar el Consell Comarcal i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Un any després l’ADF del Maresme ha alertat que malgrat la gran resposta davant les conseqüències del temporal per part de l’ADF, els Ajuntaments dels municipis afectats, el Consell Comarcal del Maresme i les òrgans directors dels Parcs Naturals, encara queda molta feina per fer.

Des de l’ADF s’ha fet públic, que tot i les acciones desenvolupades en un primer moment, a dia d’avui no s’ha resolt el problema que suposen els centenars d’arbres caiguts i el brancatge trencat als boscos particulars. Les subvencions atorgades no van arribar a la gran majoria dels afectats pel que es va quedar la major part de feina pendent.

Gairebé un 70% de la superfície total afectada a la comarca del Maresme, més de 14.000 hectàrees, segueixen avui en mal estat. El que sens dubte representa un alt risc d’incendis forestals en la pròxima temporada d’estiu i un increment de plagues forestals per la fusta morta abandonada al bosc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar i millorar a les Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme dels mitjans tècnics, humans i econòmics dels que disposen per garantir i fer efectiva la prevenció i la lluita contra els incendis forestals a la comarca del Maresme.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta del GP del PPC; Juan Bertomeu Bertomeu, diputat del GP del PPC


Grup Parlamentari del PSC de Catalunya


Grup Parlamentari del ERC de Catalunya


Grup Parlamentari del CIU de Catalunya


Votacio Grup Parlamentaris de Catalunya.

No hay comentarios: