jueves, 29 de marzo de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 6 de Març de 2012


Caràcter: Ordinari
Data: 6 de març de 2012
Hora que comença: 18:05 hores
Hora que acaba: 20:20 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
(PALAFOLLS)1. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 70/2012 A 190/2012 I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN.

Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que, en relació al Decret d’Alcaldia 186/2012, demanà explicacions sobre la designa d’advocat i procurador en la querella formulada contra el Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde respongué que la imputació es feia per unes factures que els tècnics municipals van dir que s’havien de pagar i que havien estat aprovades per Junta de Govern Local, entenent que es tractava no d’un tema personal sinó derivat de l’exercici de les seves funcions a l’Ajuntament i per això aquest assumia les despeses de la seva defensa. Així mateix, aclarí que la Diputació de Barcelona assumiria el 50% del cost.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que estava en desacord que l’Ajuntament hagués d’assumir els costos de la defensa i que ho hauria de fer el mateix Alcalde.

El Sr. Alcalde digué que totes les denúncies formulades per l’empresa Chrislemon havien estat desestimades pel Ministeri Fiscal, llevat de les factures mencionades anteriorment les quals, com havia dit, estaven informades pels tècnics municipals i aprovades per la Junta de Govern Local.

TORN OBERT
DE PARAULES.

Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que digué que l’empresa Lluís Agell havia sol•licitat una llicència d’activitats a la finca de Can Daniel, indret on l’empresa havia fet diferents actuacions sense tenir llicència i on Seprona havia obert un expedient, preguntant si l’Ajuntament li donaria la llicència.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que l’empresa disposava de llicència d’activitats si bé condicionada a una sèrie de mesures correctores i que a l’iniciar l’activitat abans d’adoptar-les es va incoar un expedient de restauració de la realitat física alterada i un expedient sancionador, informant que l’Ajuntament donaria compliment als dos expedients.

Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per la riera de Sant Sebastià, responent el Sr. José Manuel Rueda García que van tenir un reunió amb els responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua i que els van presentar la proposta de l’Ajuntament, estant pendents de la seva aprovació per part del citat organisme.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú explicant que un agent de la Policia Local es va adreçar a ell preguntant si havia vist l’informe que li havia deixat a la cubeta sobre el procediment de vehicles abandonats, informe que ell no va arribar a veure, demanant explicacions a la regidora.

La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué que entenia que no eren les formes en tant que un agent no pot adreçar-se directament a un regidor de l’oposició sinó que primer el regidor competent ho havia d’autoritzar, afegint que si volia veure l’informe només li havia de demanar.

El Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per la impugnació de les eleccions del cos de protecció civil.

La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué que les últimes eleccions que s’havien celebrat ja van ser impugnades i que dins el citat cos hi havia una sèrie de mals entesos que venien de lluny, motiu pel qual va decidir assistir a les reunions que periòdicament es convoquen. Explicà que les eleccions estaven previstes pel dia 3 de febrer, data en què hi havia una amenaça de fortes nevades i en què ella entenia que l’associació havia d’estar al servei del ciutadà, motiu pel qual es va adreçar a la secretària de protecció civil per sol•licitar el servei i va decidir que no es podia fer en aquella data. Digué que va fixar el dia 17 com a nova data, sense fer cap reunió prèvia, doncs va entendre que quinze dies era un marge suficient perquè tothom se n’assabentés i que el problema va venir respecte si una persona podia votar o no, afegint que tothom té dret a impugnar les eleccions i per tal de no perjudicar el servei havien acordat que els membre actuals seguirien en funcions fins a la celebració de noves eleccions.

D’altra banda, la Sra. Francisca Colonques Garrido anuncià que l’Institut havia aconseguit un premi en robòtica, donant-los l’enhorabona.

Continuà el Sr. Oscar Bermán Boldú dient que hi havia diversos veïns que havien presentat una sol•licitud per instal•lar una parada en el mercat municipal i no se’ls havia donat resposta però que en canvi hi havia espais buits, dient que això perjudicava la imatge del mercat i demanant si hi havia previst fer alguna actuació.

La Sra. María Dolores Agüera Martín digué que s’havia produït un canvi en la normativa que exigia que les noves parades fossin adjudicades mitjançant concurs i que va trucar als interessats per informar-los d’aquest canvis legislatius.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué si hi havia intenció d’ampliar el mercat municipal, dient la Sra. María Dolores Agüera Martín que primer revisaria el nombre d’instàncies i llavors es decidiria.

Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú digué que el 24 de desembre de 2011 se’ls convocà a una reunió per parlar de l’esborrany de Pressupost de l’any 2012 i que estàvem al mes de març i encara no s’havia aprovat, treballant l’Ajuntament amb pressupost prorrogat, dient-li al Sr. Ribas que aprovi el Pressupost i que si cal modificar algun aspecte de les inversions que ja es farà amb posterioritat.

El Sr. Josep Ribas Maynou digué que primer van demorar l’aprovació del Pressupost ja que estaven pendents de rebre l’autorització del canvi de destí de la subvenció del PUOSC i que, posteriorment, va sorgir l’increment del 10% de l’IBI, assumpte que fins aquesta setmana no havia quedat clar ja que hi havia el dubte de si es complia l’increment del 10% que preveia el Reial Decret Llei es superarien els límits previstos pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. Digué que un cop aclarit aquest últim extrem estaven en disposició d’aprovar el Pressupost, que en tot cas seria continuïsta, però que sinó es feia seguirien treballant amb el pressupost prorrogat.

No hay comentarios: