viernes, 9 de marzo de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 27 de gener de 2012


Caràcter: Ordinari
Data: 27 de gener de 2012
Hora que comença: 20:05
horesHora que acaba: 23:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

TORN OBERT
DE PARAULES.


Prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que preguntà per l’estat de la Riera de Sant Sebastià i si hi havia pensament de fer algun pla d’actuació.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que el proper dia 2 de febrer tenia una reunió a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de presentar l’última proposta, convidant-lo a assistir a la reunió.

Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que havia rebut nombroses queixes de l’estat en què es trobava el Polígon industrial de Can Puigvert, especialment per la inexistència d’hidrants, pel fet que no arribava la corrent a algunes empreses i per una bassa que es feia davant de l’empresa Recuperauto; així mateix, digué que en el sector 6 “Petita Indústria” encara estava tallat l’accés a la carretera.

El Sr. José Manuel Rueda García digué, en relació al sector 6 “Petita Indústria”, que havia estat reunit amb la Direcció General de carreteres i que li havien dit que s’hauria de fer un carril d’incorporació i que el gir cap a l’esquerra en direcció a Blanes no estaria permès, afegint que cal buscar una solució provisional doncs la construcció de la rotonda no serà immediata.. En quan al Polígon industrial de Can Puigvert digué que el Pla Especial d’Infraestructires permetria solventar les deficiències assenyalades en tant que faria arribar els serveis a les empreses.

Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat del projecte de reparcel·lació de la Urbanització Ciutat Jardí i si hi havia previst fer una reunió per informar als parcel·listes dels costos del projecte.

El Sr. Alcalde digué que l’obra d’urbanització apareixeria en el pressupost d’inversions per a l’any 2012, entenent que era un moment difícil per la situació de crisis econòmica però que la Urbanització ho necessitava. Digué que els costos serien d’uns 4.000 euros per parcel·la i que es corresponien, de manera aproximada, a la diferència de la quantitat dipositada en concepte d’aval i de les despeses satisfetes per les despeses de clavegueram. Explicà que s’havia fet un concurs per seleccionar l’empresa que redactarà el projecte d’urbanització i que, un cop redactat aquest, es faria un nou concurs per seleccionar l’empresa que executarà l’obra, dient que no es canviarà tot l’enllumenat sinó només aquells punts més urgents. Així mateix, comentà que la subvenció que havia rebut l’Ajuntament era per redactar els projectes d’urbanització i de reparcel·lació i per adquirir zones verdes, de la qual s’havia cobrat el primer termini.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú queixant-se de l’estat de la xarxa telefònica de la Urbanització Ciutat Jardí, dient que era difícil accedir a internet.

El Sr. José Manuel Rueda García digué que s’estava redactant un pla especial que empararia la instal·lació d’antenes, cosa que permetria solventar aquests problemes de connexió.

D’altra banda, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà explicacions per un robatori que es va produir i en què l’afectada es va sentir mal atesa per la Policia Local, responent la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que havia demanat la instància presentada per l’afectada amb la finalitat de contrastar-la amb l’informe policial.

També es queixà el Sr. Oscar Bermán Boldú que només hi havia un agent de servei, explicant la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que avui concretament dels tres agents que havien de prestar el servei, dos havien presentat la baixa de cop i volta i el tercer tenia permís per acabar a les 20:00 hores, afegint que el cap de la Policia havia cobert el torn com havia pogut.

Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que el col·lectiu de la Policia Local havia presentat una proposta de quadrant subscrita per tretze agents, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que actualment s’estava treballant amb una proposta de quadrant que no era funcional amb el número d’agents que el cos disposa i que es vol modificar per tal d’oferir un millor servei al ciutadà.

Finalment, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà per la reunió que havia mantingut el Sr. Alcalde amb l’Associació de Veïns de Mas Carbó sobre les obres d’enllumneat.

Explicà el Sr. Alcalde que l’Associació de Veïns havia dit que, donat el moment actual, no era el moment propici per fer obres i que això comportaria que es perdria la subvenció del PUOSC.

No hay comentarios: