jueves, 27 de septiembre de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 26 juliol de 2012Caràcter: Ordinari
Data: 29 de juny de 2012
Hora que comença: 20:00 hores
Hora que acaba: 22:05 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
 
 
 
TORN OBERT DE PARAULES.
 
 
 
Prengé la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que preguntà per una factura de 6.000 euros presentada pel Sr. Kulic en relació a treballs en el sector 27 així com l’estat de les obres que es realitzen en dit sector.
 
El Sr. Josep Ribas Maynou digué que la factura potser és de fa uns anys i que s’havia pagat ara, dient que s’ho miraria. Pel que fa a l’execució de les obres, el Sr. Alcalde digué que l’empresa Rubau, una de les empreses que integraven l’UTE a qui s’havia adjudicat les obres, estava disposada a prosseguir-les si bé hi havia el problema que la suspensió d’aquestes havia causat una sèrie de deterioraments que eren responsabilidad de la UTE. Comentà que un altre problema era que el terreny propietat de l’empresa Escolor tenia una base dolenta i era necessari posar-hi pedrer per donar-li estabilitat, confiant que les obres comencin ràpidament.
 
Preguntà el Sr. Oscar Bermán Boldú per l’estat d’execució de les obres d’urbanització del sector 14, responent l’Alcalde que faltava poca obra per executar.
 
Així mateix, el Sr. Oscar Bermán Boldú demanà que es delimiti correctament amb tanques l’obra de la passera doncs la gent hi entrava.
 
El Sr. Alcalde explicà que la Generalitat de Catalunya havia transferit els diners de la subvenció al Consell Comarcal del Maresme i que l’Ajuntament es trobava pendent de rebre’ls. Manifestà que l’empresa adjudicatària havia tingut problemes amb la seguretat social i que l’Ajuntament hauria d’iniciar un expedient de resolució contractual.
 
Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntant per l’estat de la Riera de Sant Sebastià, dient el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro que l’Agencia Catalana de l’Aigua havia demanat que el projecte presentat per l’Ajuntament fos més específic i que l’Ajuntament ja havia presentat un nou projecte complint el citat requeirment però que encara no havien rebut resposta.
 
Demanà el Sr. Oscar Bermán Boldú per la freqüència en què es fa la neteja de la zona industrial, dient el Sr. Alcalde que li respondria per escrit.
 
Digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que en el carrer Canigó i Sant Miquel hi ha una reixa d’aigües solta amb el conseqüent perill que representa. Així mateix, demanà si l’Ajuntament podria netejar la zona dels vestidors de la Figuerassa així com retirar els cartells publicitaris d’aquelles obres que estan acabades.
 
Sobre aquest últim punt, el Sr. Alcalde digué que aquests cartells no es poden treure fins que les obres estiguin acabades però que es miraria quins es podrien treure.
 
Per últim, digué el Sr. Oscar Bermán Boldú si hi havia pensament d’adherir-se a la xarxa rescat i que un vigilant havia sol·licitat més protecció degut a diversos episodis patits i que si calia pagaria les armes.
 
La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué, en relació a l’adhesió a la xarxa rescat, que era una opció que s’estava valorant. Sobre el vigilant que havia sol·licita protecció addicional digué que havien sol·licitat un informe sobre aquests tipus d’armes i que veia més efectes negatius que positius.

No hay comentarios: