viernes, 3 de febrero de 2012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, 25 de novembre de 2011Caràcter: Ordinari
Data: 25 de novembre de 2011
Hora que comença: 20:30 hores
Hora que acaba: 22:55 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament


5- INFORMACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE JUTJAT I POLICIA.

Prengué la paraula el Sr. Alcalde que explicà que el projecte feia anys que estava redactat i que l’obra no s’havia començat per la situació econòmica d’altres Administracions, en tant que estava subvencionada el 50% per la Generalitat de Catalunya i el 50% per la Diputació de Barcelona i la primera ja els havia recomanat no començar l’obra fins que estigui tot més clar. Digué que l’Ajuntament volia fer l’obra per Administració, desitjant que la situació es resolgui l’any vinent i l’obra pugui iniciar-se. Digué que el Forum Palatiolo és un espai dedicat a la cultura, entenent per aquesta tot allò que s’aprèn i s’explica, fent esment a que l’any 1998 l’Ajuntament va fer un calendari anual amb activitats culturals projectades en equipaments situats en diferents punts del municipi. D’altra banda, comentà que potser no és necessari ubicar la Policia Local en un lloc cèntric sinó que es pot usar el model dels mossos d’esquadra i situar les dependències als afores del municipi, si bé la seva idea és disposar d’una policia propera als ciutadans. Comentà que actualment el Forum Palatiolo presenta una diversitat en l’oferta cultural, posant com exemple l’Església de Santa Maria, els partits de futbol al cafè i les botifarrades, afegint que els semblen vàlides totes aquestes formes de cultura. Finalment, va concloure què no estaven d’acord en centralitzar els equipaments culturals ni en excloure la Policia Local i el Jutjat de Pau del centre urbà.

Seguidament, el Jutge de Pau feu una explicació del projecte en allò referent al seu àmbit i el Sr. Alcalde en allò referent a la Policia Local. Aquest últim digué que un problema que presentava el projecte inicialment era que preveia una entrada única, cosa desaconsellable, dient que ara proposava una entrada i sortida per la part posterior de l’Escola de Música i Dansa que dóna al carrer Major i una sortida pel carrer Francesc Macià.

Acte seguit, prengué la paraula el Sr. Oscar Bermán Boldú que digué que estava d’acord en la construcció d’aquestes noves dependències per la Policia Local donat l’estat de les actuals. Digué que tothom volia una Policia Local de proximitat, opinant però que l’equip de govern anava tard en el temps en tant que mai havien estudiat ubicar la Policia Local en un altre espai. Comentà que s’estaven aprovant coses per les quals no se sabia si hi hauria finançament i que primer s’haurien de lligar certs temes, fent menció al canvi de destí de les subvencions sol•licitat al PUOSC, el qual encara no s’havia concedit. Digué que primer s’hagués hagut d’organitzar el cos de la Policia, estudiar si era necessari un augment d’efectius, i després fer una comissió per valorar la ubicació de les noves dependències, afegint que el seu grup donarà suport a la proposta doncs és l’única via que els ha donat el Sr. Alcalde.

6- INFORMACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DEL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE 38 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM D'ARRENDAMENT.

Prengué la paraula el Sr. Alcalde que explicà que l’Ajuntament sempre havia apostat pels habitatges de protecció oficial i que en la present promoció s’havia optat per una nova experiència que era la modalitat de lloguer, dient que les obres estaven a punt de finalitzar i que era necessari fer unes bases per seleccionar els adjudicataris dels habitatges.

La Sra. María Dolores Agüera Martín explicà que les bases preveien tres col•lectius diferents, que eren un col•lectiu general format per persones de 35 a 65 anys, un col•lectiu especial integrat per menors de 35 anys i un segon col•lectiu especial integrat per majors de 65 anys. Comentà que la promoció s’integrava de 38 habitatges, dels quals dos pertanyien a l’Ajuntament que els cedia a la Fundació Aspronis. Digué que els contractes de lloguer serien de vigència indefinida pels majors de 65 anys i d’una durada de cinc anys per la resta, efectuant una descripció dels m2 dels habitatges, preus d’aquests així com dels pàrquings i trasters. Digué que les bases preveien un empadronament mínim de tres anys al municipi, límit que quedava rebaixat en el cas de vacants, així com uns ingressos mínims de 12.500 euros/anuals i uns ingressos màxims del 4,21 vegades l’IRSC. Digué que la propera setmana es repartiria un díptic informatiu per les cases i es faria una jornada de portes obertes, comentant que per poder participar en el procés era necessari estar inscrit en el Registre de Sol•licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que en l’últim Ple abans de finalitzar la legislatura es va tractar el present tema, partint d’un esborrany de bases que se’ls va trametre, i s’acordà que es faria una reunió per debatre l’assumpte i ara es trobaven que les bases ja estaven fetes. Digué que el preu del lloguer en el mercat estava per sota del que es plantejava i que calia anar en compte de què els jubilats arribessin als ingressos mínims de 12.500 euros, afegint que l’Ajuntament hagués hagut de negociar amb l’empresa el cost del lloguer ja que aquesta trauria molts beneficis en l’explotació.

El Sr. Alcalde
digué que s’havia negociat amb l’empresa i que s’havia aconseguit que baixés el preu del lloguer uns 60 euros/mes, que les despeses d’IBI fossin menors així com reduir les despeses de comunitat. Opinà que no es tractava d’un negoci tant rentable com sembla des del moment en què el promotor renuncia a adjudicar el 30% d’habitatges a què té dret.

Per últim, el Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro
digué que s’havia negociat amb el promotor per reduir al màxim els preus i que en especial havien aconseguit rebaixar les despeses de comunitat.

TORN OBERT DE PARAULES.
A continuació, el Sr. Oscar Bermán Boldú preguntà per l’estat de l’obra del sector 27 del Pla General d’Ordenació.

El Sr. Alcalde explicà que l’empresa Rubau Tarrés s’havia fet càrrec de les obres però que el problema que presentava el sector era que hi havia un deute important en el pagament de quotes urbanístqiues degut a la fallida d’Escolor i que calia fer una reunió per buscar una solució ja que la continuïtat de les obres interessava a tothom.

El Sr. Oscar Bermán Boldú digué que una empresa del sector havia demanat la devolució de les quotes urbanístiques pagades degut a la inexecució de l’obra.

El Sr. Alcalde digué que dita empresa volia fer l’obra i pagar i que únicament demanava que es retirés el pal de l’enllumenat elèctric que els dificulta l’accés a les seves instal•lacions.

També digué el Sr. Oscar Bermán Boldú que part de l’ampliació del Casal d’Avis de Palafolls quedava fosca, responent la Sra. María Dolores Agüera Martín que ja ho havia parlat amb els serveis tècnics municipals.

Comentà que després de les pluges els camins rurals havien quedat en molt mal estat, preguntant si existia algun Pla d’Actuació.

El Sr. Juan Andrés Osorio Piñeiro explicà que havien mantingut una reunió amb els serveis tècnic municipals per tractar l’assumpte de l’estat dels camins i de la neteja de les rieres. Digué que s’havia parlat amb l’empresa que fa el manteniment dels camins doncs hi ha punts que cal treballar-los d’una manera diferent. Finalment, digué que el Pla d’actuació estava acabat i que la propera setmana començarien els treballs.

Prosseguí el Sr. Oscar Bermán Boldú dient que a la Urbanització Ciutat Jardí hi havia moltes canalitzacions trencades i que mancaven moltes voreres per fer de mode que quan plovia sovint l’aigua entrava dins les cases, demanant-li al Sr. Alcalde que visiti la Urbanització per comprovar el seu estat, que cada cop és pitjor.

El Sr. Alcalde digué que l’Ajuntament havia fet 28 kms de clavegueram i un equipament, dient que va sovint a la Urbanització.

Prengué la paraula la Sra. Francisca Colonques Garrido que digué que, si un alumne de l’Institut es feia una lesió de poca importància, quan anava al CAP li deien que havia de portar la documentació de l’assegurança de l’Institut per tal que aquesta es fes càrrec de les despeses, però que a l’Institut no sabien res de l’assumpte.

La Sra. Maria Antonieta Petit Jornet digué que no coneixeia el cas concret de l’Institut de Palafolls però que en els diferents instituts on havien treballat els alumnes eren atesos a la mutua que l’Institut té contractada i que parlaria amb els responsables de l’Institut d’aquest assumpte..

Digué la Sra. Francisca Colonques Garrido si en el CEIP “Les Ferreries” es podia posar una tanca, ni que fos provisional, on està el menjador i l’aula d’informàtica, responent la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que era una demanda que la direcció del centre sempre havia demanat però que ella era del parer de millorar la tanca principal.

També demanà la Sra. Francisca Colonques Garrido si es podia posar una alarma en els pavellons de cinquè i sisè doncs hi havia material car, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que no estaria de més.

Preguntà pels toldos que es van trencar amb les nevades, responent la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que ja es va quedar amb l’AMPA que s’arreglarien per fases.

Demanà per una comanda de tovalloles de paper que feia temps que esperaven, dient la Sra. Maria Antonieta Petit Jornet que no existia cap problema.

Finalment, la Sra. Francisca Colonques Garrido feu referència a uns contenidors d’escombraries ubicats a les cantonades Ramon Turró-Pompeu Fabra i Girona-Pau Casals que dificulten la visibilitat, prenent-ne nota el Sr. José Manuel Rueda García.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent les 22:55 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.

No hay comentarios: